ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Automatyczne przedłużenie OC - kiedy polisa OC przedłuża się automatycznie i jak ją wypowiedzieć?

Zbliża się koniec polisy twojego samochodu? Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach nastąpi automatyczne przedłużenie OC.

 

Automatyczne przedłużenie umowy OC

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku OC pojazdów mechanicznych stosuje się tzw. klauzulę prolongacyjną, na mocy której kończąca się polisa ulega samoczynnemu odnowieniu na kolejny rok. Automatyczne przedłużenie umowy nastąpi pod warunkiem, że składka za mijający rok została opłacona w całości (art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Celem wprowadzenia klauzuli prolongacyjnej do umów OC była potrzeba ograniczenia przypadków przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 

Czy OC przedłuża się automatycznie w każdym przypadku?

Nie. Samoczynnemu odnowieniu nie ulegnie:

 • polisa OC krótkoterminowa,
 • OC nowo zakupionego auta, zawarte przez poprzedniego właściciela pojazdu,
 • OC z nieuregulowaną składką.

Ubezpieczenie samochodu osób, które korzystają z OC w ratach, ale nie opłacają składek na czas, pozostaje ważne przez cały okres trwania umowy. Jeśli wraz z końcem umowy właściciel pojazdu nadal będzie zalegał z płatnością choćby jednej składki, umowa jego ubezpieczenia nie odnosi się samodzielnie, a auto pozostanie nieubezpieczone do momentu zawarcia nowej umowy OC.

Automatycznie nie wznowią się również polisy zawarte na krócej niż rok (OC krótkoterminowe) oraz te nabyte przez poprzedniego właściciela samochodu. Po sprzedaży auta OC poprzedniego właściciela jest aktywne maksymalnie do terminu końca aktualnej polisy. Okres ochrony może zostać jednak skrócony przez zbywcę pojazdu, jeśli zdecyduje się na wypowiedzenie swojej umowy OC.

 

Zostajesz przy starej polisie? Renegocjuj cenę ubezpieczenia

Nie chcesz zmieniać dotychczasowego ubezpieczyciela? Nie musisz przedłużać polisy na tych starych zasadach. Zanim twoje OC odnowi się automatycznie, zwróć się do swojego agenta (osobiście, telefonicznie lub mailowo) z prośbą o wyliczenie nowej składki dla przedłużającej się polisy. Dzięki często oferowanym rabatom dla stałych klientów możesz zaoszczędzić nawet kilka procent wysokości składki.

 

Zmiana ubezpieczyciela – do kiedy wypowiedzieć OC?

Automatyczne przedłużenie umowy OC nie nastąpi wówczas, gdy na co najmniej dzień przed końcem trwania ochrony ubezpieczony wypowie dotychczasową umowę. Jeśli we wskazanym terminie wypada dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto), termin zostaje przesunięty na kolejny dzień roboczy. 

Wysyłając dokument pocztą, liczy się data nadania listu. Wybierając pocztę, warto wybrać przesyłkę poleconą lub za potwierdzeniem odbioru, by zachować dowód złożenia wypowiedzenia. Analogicznie: o dowód złożenia dokumentu warto zadbać również wtedy, gdy pismo składamy za pośrednictwem agenta. Można np. poprosić agenta o wykonanie dla nas kopii z podpisem agenta i datą przyjęcia formularza.

W przypadku opóźnienia ze złożeniem dokumentu wypowiedzenie zostanie uznane za nieskuteczne, a kolejną szansę na zmianę zakładu kierowca otrzyma za rok.

Dla celów dowodowych wypowiedzenie OC najlepiej złożyć w formie pisemnej, choć nie jest ona wymagana pod rygorem nieważności (art. 73 k.c.). Przesłanie go e-mailem bez podpisu elektronicznego bądź w inny sposób może zostać zakwestionowane przez ubezpieczyciela.

 

Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC możliwe tylko w jednym przypadku

Jeśli pojazd jest w tym samym czasie objęty ochroną w ramach dwóch umów OC, mówimy o podwójnym ubezpieczeniu. Może do tego dojść, gdy właściciel pojazdu wykupi polisę u nowego ubezpieczyciela bez wypowiedzenia dotychczasowej umowy w poprzednim zakładzie (w wyniku czego ta zostanie przedłużona automatycznie na mocy klauzuli prolongacyjnej). By uniknąć obowiązku opłacania dwóch składek OC, posiadacz pojazdu może wypowiedzieć jedną z umów – tę, która przedłużyła się samoczynnie (zgodnie z  w art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warunkiem jest to, aby okresy ochrony obu umów pokrywały się przynajmniej w części. Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC można złożyć w dowolnej chwili.

 

Co to jest OC?

OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

 

Umowa nie tylko na 12 miesięcy

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisa OC jest zawierana na okres 12 miesięcy, a dniem końca umowy jest dzień poprzedzający początkowy dzień okresu ubezpieczenia. Ustawa dopuszcza jednak w ściśle określonych przypadkach zawarcie polisy na okres krótszy niż rok (ale min. 30 dni).

OC krótkoterminowe mogą wykupić:

 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych czasowo,
 • posiadacze pojazdów sprowadzonych z zagranicy w celu zarejestrowania ich w Polsce,
 • posiadacze pojazdów wolnobieżnych,
 • posiadacze pojazdów historycznych,
 • komisy oraz przedsiębiorcy zajmujących się kupnem i sprzedażą pojazdów mechanicznych.

 

Po co nam OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma dwojaki charakter, działając na korzyść obu stron konfliktu.

OC chroni posiadacza pojazdu przed koniecznością naprawy i rekompensaty szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego. Zamiast wypłacać poszkodowanemu przez nas na drodze, dokonuje tego za nas nasz ubezpieczyciel. Wykupując OC, zabezpieczamy więc swój majątek;

OC chroni również interesy osób poszkodowanych w związku z ruchem pojazdów. Zamiast samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie za doznane krzywdy od sprawcy zdarzenia, poszkodowani mogą dużo w prostszy i szybszy sposób zaspokoić swoje roszczenia z ubezpieczenia sprawcy kolizji lub wypadku.

 

Ile wynosi kara za brak OC?

Jeśli właściciel samochodu nie dopełni obowiązku ubezpieczenia auta z tytułu OC, czeka go kara finansowa. Opłatę za przerwę w ubezpieczeniu nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny według skali wymienionej w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Obecnie wysokość karty za brak OC wynosi:

 • 3700 zł: samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 5500 zł: samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 630 zł: motocykle i pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Konsekwencje cywilnoprawne jazdy bez OC

Sankcje o charakterze administracyjnoprawnym za brak OC nie są jedynym ryzykiem, na jakie się naraża kierowca poruszający się nieubezpieczonym autem. Jeśli spowoduje kolizję lub wypadek, zostanie zmuszony do pokrycia z własnej kieszeni wyrządzonych przez siebie szkód majątkowych lub osobowych na zdrowiu lub mieniu poszkodowanego w ramach tzw. regresu.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również