ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Co to jest suma ubezpieczenia?

Kiedy zawieramy polisę, musimy mieć wiedzę i rozeznanie, co oznacza suma ubezpieczenia i dokładnie zweryfikować jej wartość. To jeden z najważniejszych elementów umowy (polisy), którą ubezpieczony zawiera z ubezpieczającym. Suma ubezpieczenia określa limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić, kiedy dojdzie do szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Pojęcie sumy ubezpieczenia dotyczy ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.

Suma ubezpieczenia na życie

Polisa na życie stanowi finansowe zabezpieczenie bliskich osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Suma ubezpieczenia na życie to kwota ubezpieczenia, którą ubezpieczyciel wypłaci osobie uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego. Osoba uposażona to osoba, której należy się wypłata środków, a wskazuje ją ubezpieczony w ramach podpisanej umowy. W przypadku braku wskazania osoby uposażonej, środki po śmierci ubezpieczonego wypłacane są osobom, które zgodnie z przepisami uprawnione są do dziedziczenia (w kolejności: mąż/żona, dzieci, wnuki, rodzice, brat/siostra). Poza podstawową funkcją ochronną, polisa na życie obejmuje najczęściej dodatkowe zdarzenia, w przypadku których dochodzi do wypłaty części środków. Są to tak zwane rozszerzenia i regulują je umowy dodatkowe do podstawowej polisy. Najpopularniejsze rozszerzenia dotyczą nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, pobytów w szpitalu, operacji chirurgicznych, rehabilitacji.

Suma ubezpieczenia na życie, a wysokość składki

Suma ubezpieczenia na życie ma istotne znaczenie przy określaniu wysokości składki. Czym wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie zawsze kwota składki. Warto wiedzieć, jakie są inne czynniki wpływające na składkę. To przede wszystkim stan zdrowia oraz wiek osoby ubezpieczonej. Stan zdrowia ocenia się w oparciu o szczegółowa ankietę medyczną, w której osoba zainteresowana wykupieniem ubezpieczenia sprawozdaje informacje o swoich schorzeniach, jak również chorobach występujących w rodzinie. Znaczenie ma również zawód wykonywany przez ubezpieczonego. Przy tej samej sumie ubezpieczenia, osoby wykonujące zawody wysokiego ryzyka (np. górnik, żołnierz), płacą większe składki. Umowa w zakresie ubezpieczenia na życie zawierana jest na określony czas lub bezterminowo.

Jak ustalić optymalną sumę ubezpieczenia na życie?

Doradcy finansowi stoją na stanowisku, że suma ubezpieczenia na życie powinna być nie mniejsza niż wartość trzyletnich zarobków. Bierze się również pod uwagę aspekt wydatków. Suma ubezpieczenia powinna opiewać na kwotę zbliżoną do sześciokrotności wydatków rocznych całego gospodarstwa domowego. Analizując swoją sytuację, trzeba wziąć pod uwagę zarobki i stan zdrowia współmałżonka, liczbę i wiek dzieci oraz ich aktualne i przewidywane potrzeby. Istotne jest, czy i w jakiej wysokości oszczędności posiadamy i z jakimi obciążeniami (np. kredyt hipoteczny) musimy się liczyć. Warto pamiętać, że obok sumy ubezpieczenia, nie mniej ważny jest jego zakres, który określa na wypadek jakich zdarzeń nastąpi wypłata odszkodowania.

Suma ubezpieczenia – ile wynosi?

W przypadku indywidualnej polisy na życie, sumę ubezpieczenia można ustalać indywidualnie w odniesieniu do każdego zdarzenia, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową.

Najczęściej spotykanie wartości to:

  • śmierć osoby ubezpieczonej – od 10.000 do 2.000.000 zł
  • poważna choroba – od 10.000 do 500.000 zł
  • pobyt w szpitalu – od 10 do 600 zł za dzień
  • operacja chirurgiczna – od 3.000 do 100.000 zł
  • rehabilitacja – od 1.000 do 10.000 zł

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych

Celem ubezpieczeń majątkowych jest finansowa rekompensata szkód powstałych w wyniku określonych zdarzeń. Sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę odszkodowania, ustala się w oparciu o wartość ubezpieczanego mienia (np. samochodu, domu, mieszkania). Podpisując umowę należy uważnie przeanalizować wszelkie kalkulacje i warunki, aby nie dopuścić do niekorzystnego niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. Z niedoubezpieczeniem mamy do czynienia, kiedy wskazana w polisie suma ubezpieczenia jest zbyt mała w stosunku do rzeczywistej wartości mienia. Nadubezpieczenie zachodzi, kiedy suma ubezpieczenia jest większa niż wartość mienia. W przypadku szkody (np. spłonięcia domu) ubezpieczyciel nie wypłaci nam kwoty większej niż realna wartość nieruchomości, nawet jeśli suma ubezpieczenia ją przekraczała. Nadubezpieczenie skutkuje obowiązkiem płacenia wyższej składki, niż jest to potrzebne. Umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych zawierane są najczęściej na okres roku.

Co to jest auto ochrona sumy ubezpieczenia?

W ramach ubezpieczenia majątkowego AC (auto casco) ubezpieczyciel wypłaca środki w przypadku kolizji albo wypadku, kradzieży pojazdu lub elementów wyposażenia oraz innych zdarzeń, np. pożaru, zatopienia, skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, zderzenia ze zwierzęciem. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie auto casco to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za wszystkie szkody, do których doszło w czasie trwania ubezpieczenia. Po każdej wypłacie ubezpieczenia suma ubezpieczenia zostaje pomniejszona o kwotę tej wypłaty. Jeśli chcemy, żeby suma ubezpieczenia pozostawała niezmienna (tzw. suma nieredukcyjna), powinniśmy zdecydować się na opcję auto ochrony sumy ubezpieczenia. Kiedy z niej korzystamy, suma ubezpieczenia nie pomniejsza się po kolejnych wypłatach odszkodowań

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również