ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dziecko zarysowało obcy samochód - czy OC pokryje szkodę?

Osoby niepełnoletnie mogą także ponosić odpowiedzialność cywilną oraz karną za swoje czyny. W przypadku odpowiedzialności cywilnej ustawodawca podzielił małoletnich na dwie grupy: dzieci do 13 lat i powyżej tego wieku.

Dzieci do 13 lat

Małoletni do 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, w związku z tym nie można przypisać im winy za wyrządzoną szkodę. Oznacza to, że za szkody wyrządzone przez małoletnich w wieku do lat 13 odpowiada osoba sprawująca nad nimi opiekę.

Warto podkreślić fakt, że nie zawsze to rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem. W szkole czy na koloniach to nie rodzic nadzoruje swoje dziecko, tylko nauczyciele i opiekunowie, dlatego to oni ponoszą odpowiedzialność za czyny nieletnich poniżej 13 roku życia pozostających pod ich opieką.

Dzieci powyżej 13 lat

Druga grupa małoletnich, wydzielona przez ustawodawca, to dzieci, które ukończyły 13 rok życia. Od chwili przekroczenia tej granicy wiekowej, zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego, małoletni nabywają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym sami mogą odpowiadać za swoje czyny. Prawo uznaje, że nieletni, którzy skończyli 13 lat, są już świadomi swoich działań i mogą przewidzieć ich skutki.

Jak stanowi prawo?

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK jest sprecyzowana sprawa odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy nie tylko ubezpieczonego, ale także osób pozostających pod jego opieką:

Art. 9. pkt. 2 Umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Czy OC pokryje szkody wyrządzone przez dzieci?

W związku z tym, że rodzic lub opiekun będący jednocześnie właścicielem samochodu ponosi odpowiedzialność za swoje niepełnoletnie dziecko, gdy podczas pobytu w aucie wyrządzi ono szkodę w mieniu innego uczestnika ruchu, wtedy polisa OC powinna pokryć odszkodowanie za wyrządzone szkody. Taka odpowiedzialność dotyczy jednak tylko dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez małoletniego powyżej 13 roku życia, szkoda nie będzie mogła być naprawiona z polisy OC. Świadczenie z OC może być wypłacone tylko w sytuacji, gdy rodzicowi będzie można postawić zarzut, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub doszło do zaniedbania w nadzorze. 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również