ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Fundusz emerytalny - co to jest i gdzie zbierać pieniądze na emeryturę?

Fundusz emerytalny jest formą oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Towarzystwo emerytalne może stworzyć otwarty fundusz emerytalny, dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz emerytalny. Jak przystąpić do funduszu emerytalnego?

Fundusz emerytalny - co to?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, fundusz emerytalny jest osobą prawną, a przedmiotem jego działalności “jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej”.

Zgodnie z ustawą, organem funduszu emerytalnego jest utworzone zgodnie z przepisami towarzystwo emerytalne (może prowadzić działalność jako powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne). Tylko ono może tworzyć fundusz, a może to być:

Członkowie funduszy emerytalnych są chronieni Funduszem Gwarancyjnym, którego administratorem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ze środków Funduszu Gwarancyjnego pokrywane są m.in. szkody, które są spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszu emerytalnego znajdziesz w

Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jej tekst znajdziesz tutaj.

 

Członkostwo w funduszu emerytalnym

Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym następuje z chwilą zawarcia umowy (cztery miesiące przed dniem zawarcia umowy należy podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu). Jeśli spełniamy warunki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, OFE nie może odmówić zawarcia umowy. Możemy być członkiem jedynie jednego otwartego funduszu emerytalnego.

Członkiem dobrowolnego funduszu emerytalnego zostajemy, gdy zawieramy z funduszem umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Z kolei członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego może zostać osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych (prawo to mają osoby, które pracują u danego pracodawcy nie krócej niż trzy miesiące - chyba że inaczej stanowi umowa zakładowa, z kolei do funduszu nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia).

Jeśli pracowniczy fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty, członkostwo następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez fundusz zdefiniowanej daty z podmiotem zatrudniającym, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Sytuacja wygląda podobnie, gdy dobrowolny fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty.

Składki w funduszu emerytalnym

Składki - w wysokościach i na zasadach określonych w ustawach - są wypłacane na rachunki prowadzone przez otwarte fundusze lub na rachunki prowadzone przez fundusze pracownicze - w wysokości i z częstotliwością określoną w planie emerytalnym.

Natomiast składki na rachunek IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym są wpłacane przez członka tego funduszu lub w wyniku wypłaty transferowej środków zgromadzonych na tych kontach.

PPE - co to?

Pracowniczy program emerytalny to tzw. III filar - dobrowolne, grupowe oszczędzanie na emeryturę, niezależne od ZUS i OFE.

Według ustawy, pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w formie:

  • funduszu emerytalnego,
  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • zarządzania zagranicznego.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również