ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

KNF – co to jest i jakie pełni funkcje?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to organ nadzorujący rynek finansowy w Polsce. Dzięki pracy KNF zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sektora bankowego, rynku kapitałowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego, a także bezpieczeństwo konsumentów korzystających z produktów z tych sektorów. KNF został powołany 21 lipca 2006 roku na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z tego wpisu dowiesz się czym zajmuje się KNF i jaki ma wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce.

KNF – co to dokładnie jest?

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej, w którego skład wchodzi dwanaście osób:

 • przewodniczący KNF,

 • dwóch zastępców przewodniczącego KNF,

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

 • członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,

 • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,

 • przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

W 2006 roku KNF przejął zadania i uprawnienia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). W 2008 roku nastąpiło dodanie do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków pełnionych przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Czym zajmuje się KNF?

KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Głównym celem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych instytucji oraz ochrona interesów konsumentów. Ponadto KNF podejmuje się następujących działań:

 • dążenie do stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego,

 • zapewnienie rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności,

 • edukowanie i informowanie w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

 • udzielanie się w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,

 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Zadania KNF są realizowane poprzez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

KNF – rejestr krótkiej sprzedaży

KNF publikuje tzw. rejestr krótkiej sprzedaży, w którym znajduje się lista firm, które dokonują transakcje w ramach krótkiej sprzedaży akcji. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży papierów wartościowych nie należących do sprzedającego. Tego typu sprzedaż ma na celu zarobek na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor podejmujący się krótkiej sprzedaży stara się przewidzieć, kiedy cena danego papieru wartościowego spadnie i wtedy go sprzedaje, by następnie odkupić go po niższej cenie. Dzięki udostępnianiu przez KNF rejestru krótkiej sprzedaży, inwestorzy mogą śledzić ruchy firm inwestujących na giełdzie, a tym samych lepiej przewidywać swoje przyszłe inwestycje.

KNF – komunikaty

Jednym z zadań KNF jest informowanie obywateli o aktualnych wydarzeniach ze świata finansów. Celem tego działania jest uwrażliwienie konsumentów na nieuczciwe praktyki firm oraz edukacja dotycząca zagadnień z rynku finansowego. KNF robi to za pomocą komunikatów udostępnianych na swojej stronie internetowej knf.gov.pl.

Lista ostrzeżeń KNF

Na liście ostrzeżeń KNF znajdują się podmioty gospodarcze, które są podejrzewane o popełnienie przestępstwa finansowego. Do najczęściej popełnianych przestępstw finansowych, które poskutkować mogą trafieniem na listę ostrzeżeń KNF, należą:

 • prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia,

 • wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF,

 • wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych,

 • dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków,

 • prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia,

 • wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia,

 • nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia,

 • nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również