ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Szkoda komunikacyjna nie musi oznaczać tygodni walki o godziwą rekompensatę z ubezpieczenia. Zobacz, jak powinien postępować poszkodowany, by likwidacja szkody z OC sprawcy zajęła jak najmniej czasu i przyniosła wymierne korzyści finansowe. 

Przed wszczęciem u ubezpieczyciela procedury likwidacji szkody z OC sprawcy poszkodowany powinien wykonać kilka kroków, których lista zależy od powagi zdarzenia i rozmiaru szkód.

 

Co robić po wypadku z udziałem rannych?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osoba uczestnicząca w wypadku powinna:

 1. Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanym (jeśli jest to niezbędne, należy udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie).
 2. Wezwać policję: nie tylko wtedy, gdy jeśli w wyniku zdarzenia są ranni lub zabici, ale również wówczas, gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.
 3. Zabezpieczyć miejsce wypadku: aby nie utrudniać ustalenie przebiegu zdarzenia, należy pozostawić pojazdy na miejscu, ale w miarę możliwości należy podjąć czynności zmierzające ku zapobieganiu zwiększenia się szkody oraz zabezpieczeniu mienia poszkodowanych.

W dalszej kolejności należy powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela. Szkoda komunikacyjna powinna zostać poparta odpowiednimi dowodami, których zebranie ułatwi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. W tym celu należy wykonać kroki od drugiego do piątego z instrukcji postępowania po kolizji, opisanej poniżej.

Co zrobić po kolizji?

Jeśli w wyniku stłuczki nikt nie ucierpiał na ciele (nie ma rannych ani zabitych), uczestnicy zdarzenia powinni:

 1. Udrożnić miejsce zdarzenia: przestawić pojazdy na pobocze, by nie tamować ruchu.
 2. Sfotografować rozmiar wszystkich szkód powstałych na pojazdach uczestniczących w zderzeniu.
 3. Udostępnić swoje dane identyfikacyjne innym uczestnikom zdarzenia oraz pobrać od nich analogiczne informacje (dane osobowe, numer prawa jazdy, numer polisy, dane ubezpieczyciela, dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu).
 4. Spisać dane świadków wypadku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).
 5. Spisać oświadczenie powypadkowe (oświadczenie sprawcy wypadku, w którym przyznaje się do winy).
 6. Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie przyznaje się do odpowiedzialności: wezwać policję, która sporządzi protokół szkody komunikacyjnej.
 7. Powiadomić ubezpieczyciela – zgłoszenie kolizji powinno zostać w parze z przekazaniem ubezpieczycielowi dowodów winy sprawcy i przedstawieniem zakresu uszkodzeń posiadanego pojazdu.

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy? Po spisaniu odpowiednich oświadczeń, należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia telefonicznie lub osobiście.

 

Dokumentowanie szkody komunikacyjnej

Choć obowiązek przedłożenia dowodów zakładowi ubezpieczeń mają zarówno poszkodowany, jak i sprawca szkody, to udokumentowanie szkody leży w interesie poszkodowanego.

Jak zgłosić szkodę? Aby przyspieszyć zgłoszenie kolizji i skrócić do minimum przebieg procedury odszkodowawczej, warto zebrać jak najwięcej dowodów jeszcze na miejscu zdarzenia. Wskazane jest sporządzenie dokładnej dokumentacji fotograficznej, można też nagrać krótkie wideo, choć warto mieć na uwadze, że z uwagi na znaczne rozmiary filmów, może zaistnieć problem w przesłaniu ich elektronicznie do ubezpieczalni.

Jeżeli teren, na którym doszło do wypadku, był monitorowany, warto zgłosić się do właściciela posesji z prośbą o zabezpieczenie nagrania z monitoringu lub zlecić to policji, jeśli została wezwana.

Cenne będą również oświadczenia świadków zdarzenia. Jeśli ci nie mają czasu, aby pozostać na miejscu do czasu spisania oświadczenia sprawcy kolizji, poszkodowany powinien zadbać o pobranie od świadków danych kontaktowych, by mogli potwierdzić wersję wydarzeń w późniejszym terminie.

 

Szkoda OC: oświadczenie sprawcy wypadku

Oświadczenie sprawcy wypadku to pisemne przyznanie się do winy przez osobę, która spowodowała zderzenie. Jak napisać oświadczenie kolizji? Dokument powinien zawierać komplet kluczowych informacji:

 • dane kierowcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub PESEL, numer prawa jazdy, numer telefonu,
 • dane posiadacza pojazdu (jeśli pojazd nie należał do kierującego): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub PESEL,
 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: marka, model, numer rejestracyjny,
 • opis okoliczności zdarzenia: uszkodzenia pojazdów oraz szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia.

Jeśli żaden z kierowców nie poczuwa się do odpowiedzialności, należy wezwać policję. Sporządzona przez funkcjonariuszy notatka policyjna będzie kluczowym dokumentem dla ubezpieczyciela w procesie odszkodowawczym.

 

Zgłoszenie szkody OC

Wniosek o wypłatę odszkodowania z OC można złożyć:

 • osobiście w zakładzie ubezpieczeń lub u swojego agenta,
 • listownie,
 • na infolinii ubezpieczyciela,
 • elektronicznie: za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie ubezpieczyciela,   poprzez e-mail, fax, panel klienta.

 

Ile czasu na zgłoszenie szkody OC?

Zgłoszenie szkody OC powinno nastąpić jak najszybciej po kolizji lub wypadku.

 

Likwidacja szkody z OC sprawcy: bezgotówkowo lub gotówkowo

Zgodnie z art. 363 §1 Kodeksu Cywilnego:

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Powyższe oznacza, że każdy poszkodowany może wybrać, czy chce otrzymać zadośćuczynienie gotówką – pieniądze będzie mógł wówczas przeznaczyć na co chce, bez dokumentowania poczynionych wydatków – co określane jest mianem metody kosztorysowej, czy woli wstawić auto do warsztatu, by rozliczeniem naprawy zajął sam ubezpieczyciel – metoda bezgotówkowa.

Stosując metodę kosztorysową, ubezpieczyciel wylicza kwotę odszkodowania, która pozwoli przywrócić stan samochodu do tego sprzed szkody, a jeśli poszkodowany przystanie na przygotowaną propozycję, wypłaca mu środki na konto, przekazem pocztowym lub gotówką.

Wybierając metodę bezgotówkową (zwaną również metodą fakturową), poszkodowany wybiera zakład naprawczy, do którego wstawia auto w celu naprawy (może to być zakład z listy udostępnionej przez ubezpieczyciela). Następnie mechanik ustala z ubezpieczycielem wartość szkody, dokonuje naprawy, a fakturę za dokonane prace reguluje ubezpieczyciel.

Wyboru sposobu naprawy szkody klient nie ma tylko w jednym przypadku – jeśli samochód uległ całkowitemu zniszczeniu (szkoda całkowita) lub koszt naprawy pojazdu przekroczyłby rynkową wartość auta z dnia szkody, ubezpieczyciel może odrzucić żądanie naprawy bezgotówkowej, wypłacając poszkodowanemu gotówkę:

Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu - art. 363 §1 K.C.

 

Szkoda z OC sprawcy: jak wyjść na plus po kolizji?

Jeśli zależy ci na przywróceniu auta do stanu sprzed stłuczki i jednocześnie chcesz, by cały proces jak najmniej angażował twoją uwagę, wybierz bezgotówkowy wariant rozliczania naprawy. Twoje działania ograniczą się do wstawienia samochodu do warsztatu i odebrania go w umówionym terminie. Przekazując auto do mechanika, upewnij się, że naprawa zostanie dokonana z użyciem jedynie oryginalnych części. Chcąc zaoszczędzić, ubezpieczyciele często proponują naprawę usterek przy użyciu tańszych zamienników, których jakość może odbiegać od standardów, którymi charakteryzują się części oferowana przez producenta samochodu.

Wybierając likwidację szkody komunikacyjnej w wariancie kosztorysowym, możesz zyskać najwięcej, jednak będzie to wymagało od ciebie większego zaangażowania. Choć celem ubezpieczeń komunikacyjnych jest umożliwienie uzyskania przez poszkodowanego rekompensaty, a nie osiągnięcie zysku po wypadku lub kolizji, to przy odrobinie wysiłku można z pieniędzy z ubezpieczenia naprawić samochód w cenie niższej niż uzyskane odszkodowanie. Różnica to czysty zysk dla poszkodowanego.

Nigdy nie przystawaj na pierwszą, a nawet drugą propozycję wysokości odszkodowania, wystawioną przez ubezpieczyciela. To często kwoty znacznie zaniżone w stosunku do tego, ile faktycznie można wynegocjować. Gdy ustalona wspólnie kwota cię satysfakcjonuje, możesz wydać ją na co chcesz. Ubezpieczyciel nie będzie żądał od ciebie dokumentowania wydatków na naprawę. Będziesz mógł zatem naprawić samochód w warsztacie, który zaoferuje najlepszą cenę, np. w mniejszej miejscowości. Napraw będziesz mógł dokonać również sam lub zlecić je znajomemu, jeśli posiadacie odpowiednie umiejętności.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również