ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia wakacyjnego

Wybierając się na długo oczekiwany urlop, niewielu z nas myśli o odpowiednim ubezpieczeniu swoich wakacji i zabezpieczeniu się w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, czy też innych nieprzewidzianych sytuacji. Nieważne, gdzie jedziemy: morze, stepy, wysokie góry – nieszczęścia czyhają nawet na największych szczęściarzy. Warto więc wcześniej mądrze zaplanować podróż i wykupić ubezpieczenie na wakacje.

Na rynku ubezpieczeń znaleźć można wiele ofert zróżnicowanych pod względem przedmiotu ubezpieczenia, zakresu udzielanej ochrony oraz wysokości składki. Niektóre chronią wyłącznie przed podstawowymi zagrożeniami, inne są rozszerzone o szereg dodatkowych wariantów. Można jednak wyselekcjonować przewidywane ryzyko i od jego skutków się ubezpieczyć. Oferty ubezpieczeń urlopowych konstruowane są zazwyczaj w formie pakietów ubezpieczeń: letnich bądź zimowych.

Podejmując decyzje o zakupie ubezpieczenia turystycznego, należy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument, w którym opisany jest zakres ubezpieczenia, tzn. sytuacje, w której zakład ubezpieczeń udzieli nam ochrony, jak również wyłączenia tej ochrony tzn. sytuacje, w których zakład ubezpieczeń odmówi nam wypłaty świadczenia. Dokument określa również obowiązki ubezpieczonego w sytuacji, w której dojdzie do zdarzenia. Ważnym elementem umowy jest także wysokość limitów odpowiedzialności przy poszczególnych sytuacjach.

Lista różnego typu ubezpieczeń przydatnych w podróży jest długa. compero.pl wskazuje przed czym można się zabezpieczyć udając się na wakacje.

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Polisa ubezpieczeniowa kosztów leczenia pokrywa koszty związane z nagłym zachorowaniem ubezpieczonego i jego opieką medyczną, m.in. koszty pobytu w szpitalu, badań i zabiegów, dojazdu lekarza do chorego czy  zakupu środków opatrunkowych oraz lekarstw. Wyposażając się w tego typu ubezpieczenie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz to, czy pokrywa ona koszty leczenia wyłącznie w państwowej służbie zdrowia czy także w prywatnych ośrodkach. Polisa nie pokrywa kosztów leczenia zabiegów stomatologicznych, chorób wenerycznych, AIDS czy też chorób powstałych w wyniku epidemii. W niektórych ofertach polis wprowadzane są zapisy, które przewidują, że w przypadku niewielkich kosztów związanych z leczeniem np. do 100 euro, poszkodowany pokrywa je samodzielnie na miejscu, a następnie po powrocie z wyjazdu na podstawie przedłożonych dokumentów zakład ubezpieczeń dokonuje zwrotu wydatkowanej kwoty.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Polisa pokrywa koszty szkód, które mogły stać się np. w wyniku potrącenia kogoś skuterem, czy też ataku zwierzaka, będącego pod naszą opieką, na osobę trzecią. Ubezpieczenie działa wyłącznie w przypadku nieumyślnego spowodowania szkody. Suma gwarancyjna zawieranej przez nas umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być określona na poziomie minimum 80 tys. euro - 100 tys. euro, ponieważ na zobowiązanym do naprawienia szkody spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania. Może to na przykład oznaczać bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, opieki medycznej, zadośćuczynienia, a w skrajnych przypadkach nawet renty. Warto jednak pamiętać, że jeśli cokolwiek złego przydarzy się w momencie, kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu - ubezpieczyciel nie przejmie na siebie finansowej odpowiedzialności za nasze wykroczenie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie NNW chroni nas przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których moglibyśmy doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu. Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują z reguły nieszczęśliwy wypadek jako „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, nieżalenie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.” W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia doszukać się jednak często można stwierdzenia, iż nieszczęśliwym wypadkiem nie jest zawał serca czy udar mózgu. Minimalna suma, jaką powinniśmy przyjmować podczas zawierania umów ubezpieczenia NNW to 20 tys. zł. - 30 tys. zł i więcej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Jadąc do innego kraju należy zdawać sobie sprawę z tego, że funkcjonuje tam inne prawo, które łatwo jest nieświadomie złamać. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma za zadanie pokryć ewentualne koszty pomocy prawnej: pracy adwokata, powołania biegłego czy koszty sądowe.

Ubezpieczenia transportu i repatriacji
Ubezpieczenie tego typu może obejmować transport ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do najbliższej placówki zdrowia (np. w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem). Może również obejmować transport zwłok do kraju (lub pokrycie kosztów pogrzebu, czy kremacji za granicą). Również w tym przypadku należy zwrócić uwagę na maksymalną wysokość, do jakiej towarzystwo ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty. Warto poświęcić małą kwotę na ubezpieczenie, bo np. koszt transportu samolotem pasażerskim z odległych krajów wraz z wymaganą asystą medyczną to koszt na poziomie 10 tys.  zł - 15 tys. zł, koszt wykorzystania medycznego transportu drogowego to około 5 - 6 złotych za każdy przejechany kilometr (transport z kurortów śródziemnomorskich daje kwotę rzędu 10 tys. - 18 tys. zł. Przy skomplikowanych obrażeniach, gdzie konieczny staje się specjalistyczny medyczny transport lotniczy, możemy się liczyć, że koszt takiej podróży wraz z towarzyszącą na pokładzie obsługą medyczną wyniesie około 4 - 8 tys. euro.

Ubezpieczenie w podróży (Asisstance)
Asisstance to pakiet kilku ubezpieczeń. Do świadczeń, które pokrywa ubezpieczenie Asisstance mogą należeć np.: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego, organizację i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu, organizacja zastępczego kierowcy, świadczenie związane z opieką nad dziećmi. Gwarantuje ono ubezpieczonemu pomoc podczas pobytu za granicą z reguły poprzez dedykowanego pracownika towarzystwa lub firmy z nim współpracującej. Zwykle kontakt z nim można uzyskać dzwoniąc pod numer alarmowy danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Polisa tego typu gwarantuje ochronę na wypadek zgubienia lub kradzieży bagażu. Ubezpieczenie bagażu podróżnego niestety nie pokryje nam wartości całego zagubionego bagażu, dlatego też wartościowe rzeczy lepiej wozić w bagażu podręcznym. Polisa ta gwarantuje pomoc w zakupie najważniejszych przedmiotów codziennego użytku do momentu odzyskania bagażu, albo kupienia niezbędnych przedmiotów. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia należy sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje np. kradzież rzeczy z samochodu, zniszczenie rzeczy w wyniku opadów deszczu czy wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczyciel może niechętnie się godzić na ochronę przewożonych kruszców bądź kamieni bez wykupu dodatkowego ubezpieczenia. Oddzielnie można także wykupić ubezpieczenie przewożonego sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie OC i AC samochodu
Podróżując po Unii Europejskiej samochodem wystarczy tylko ubezpieczenie OC zawarte na terenie naszego kraju i polskie tablice rejestracyjne. W innych krajach obowiązuje Zielona Karta – ubezpieczenie dostępne w każdym towarzystwie, funkcjonujące w komunikacji międzynarodowej, honorowane przez 40 państw zrzeszonych w organizacji Zielona Karta.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
Rezerwując dużo wcześniej wycieczkę ponosimy ryzyko tego, że w ostatniej chwili, chociażby w wyniku choroby, będziemy musieli zrezygnować z wyjazdu. By zabezpieczyć się przed taką sytuacją, powinniśmy wykupić polisę chroniącą nas przed kosztami jego odwołania. Polisa ubezpieczeniowa może pokryć koszt odstąpienia od wycieczki. Ubezpieczenie działa również w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju (Uwaga! koszt wcześniejszego powrotu z urlopu, który jest skutkiem np. przewlekłej choroby lub następstwem wygłupów po spożyciu alkoholu nie będzie pokryty z polisy ubezpieczeniowej). Ubezpieczenie musi zostać zawarte w przeciągu określonego czasu od daty rezerwacji i opłacenia imprezy (np. 48 lub 72 godzin).

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa lub poszukiwania
Wybierający się w podróż w nietypowe i trudno dostępne tereny powinni uposażyć się w Polisę dającą możliwość pokrycia kosztów poszukiwania zaginionych przez służby ratownicze.

Ubezpieczenia „ekstremalne”
Osoby lubiące aktywny wypoczynek, uprawiające sporty ekstremalne takie, jak np. wspinaczka wysokogórska czy windsurfing, mogą skorzystać z ubezpieczenia, ale o swoim hobby należy powiadomić agenta, gdyż w standardzie ubezpieczalnie wykluczają w takich przypadkach swoją odpowiedzialność. Towarzystwo musi indywidualnie skalkulować stawkę ubezpieczenia, uwzględniając wyższe ryzyko polisy.

Chcąc podjąć właściwą decyzję o wyborze odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia, należy przemyśleć, jakie miejsca zwiedzimy i co będziemy na urlopie robić, a podczas analizy OWU zweryfikować, czy będziemy zabezpieczeni na wypadek różnych sytuacji mogących się przy okazji tegoż wyjazdu zdarzyć. Scenariusze mogą być przecież różne.
 

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również