ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Obowiązkowe ubezpieczenia w profesjach

Najczęściej obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na przedstawicielach profesji, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, a dodatkowo, jeśli dana osoba popełni błąd, może to narazić swoich klientów na dotkliwe szkody. Dokładne zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, minimalną wysokość sumy gwarancyjnej, wyłączenia odpowiedzialności i tym podobne kwestie regulowane są przez odpowiednie ustawy prawne i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych profesji i rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Wymóg zawarcia polisy OC dla danej profesji nabiera mocy sprawczej najczęściej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania określonych czynności zawodowych lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga!

Przepisy prawa zawsze określają, do jakiej kwoty towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest naprawić szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konstrukcja polisy ubezpieczenia zawodowego OC

Wykupione przez przedstawiciela danej profesji ubezpieczenie OC ma z jednej strony chronić osobę ubezpieczoną, a z drugiej - interesy jej klientów.

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem OC dla profesji jest ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza. Objęci nim mogą być przedstawiciele grup zawodów medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki i podmioty świadczące usługi medyczne. Obowiązkowe OC lekarzy ma zabezpieczyć interesy pracowników w razie wyrządzenia szkody pacjentom podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem wyłącznie roszczenia, jakie mają związek ze szkodami powstałymi w okresie trwania ubezpieczenia. Można jedynie poszerzyć ochronę ubezpieczenia OC o dodatkowe ryzyka, co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów wyższej składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC lekarzy chroni przed finansowymi konsekwencjami błędów w sztuce lekarskiej. Pokrywa uzasadnione koszty procesowe, związane z dochodzeniem roszczeń przez osobę poszkodowaną.

Pozostałe grupy zawodowe objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC:

 • rolnicy,
 • doradcy podatkowi,
 • dentyści,
 • podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe),
 • biegli rewidenci,
 • architekci,
 • inżynierzy budownictwa,
 • zarządcy nieruchomości,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • adwokaci,
 • radcy prawni,
 • notariusze,
 • rzecznicy patentowi,
 • komornicy sądowi,
 • detektywi,
 • brokerzy i agenci ubezpieczeniowi,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • organizatorzy turystyki,
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie łowiectwa,
 • podmioty przyjmujące zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • osoby eksploatujące urządzenia jądrowe,
 • kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również