ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Odszkodowanie po wypadku – na co możesz liczyć, jak starać się o jego wypłatę

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub w czasie wykonywania pracy? Takie osoby mogą starać się o odszkodowanie po wypadku. Dowiedz się, czym jest odszkodowanie powypadkowe i jak ubiegać się o jego wypłatę. Odpowiadamy też na często zadawane przez poszkodowanych pytania, które dotyczą odszkodowań.

 

Czym jest i kiedy przysługuje odszkodowanie po wypadku?

Najprościej mówiąc, odszkodowanie to świadczenie przysługujące poszkodowanemu za doznane przez niego szkody. Każde odszkodowanie powypadkowe pełni funkcję kompensacyjną – jest to rekompensata. W zależności od poszkodowanego odszkodowanie powypadkowemoże polegać na:

  • przywróceniu danej rzeczy (np. pojazdu) do stanu pierwotnego, czyli sprzed wystąpienia szkody – to tzw. restytucja naturalna, która nie zawsze jest możliwa,
  • wypłacie określonej kwoty – odszkodowania powypadkowew formie pieniężnej są spotykane najczęściej.

Ponieważ odszkodowania powypadkowemają na celu rekompensatę za powstały uszczerbek, pojawia się naturalne pytanie, ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy. Trzeba pamiętać, że poszkodowany nie może na odszkodowaniu się wzbogacić. To oznacza, że otrzyma on tyle, ile wystarczy na naprawienie szkody, ale nie więcej.

Ile się czeka na odszkodowanie po wypadku lub kolizji? Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym nie może zostać wypłacone w dowolnej chwili – termin wypłaty odszkodowania z OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Standardowo wynosi on 30 dni, ale w przypadku skomplikowanych spraw ubezpieczyciel ma prawo go wydłużyć (poszkodowany musi zostać o tym poinformowany).

Regułą jest, że firmy ubezpieczeniowe, które odpowiadają za wypłatę odszkodowania z OC sprawcy kolizji czy wypadku, współpracują z rzeczoznawcami. To właśnie opinia specjalisty jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – o co się starać?

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy to nie tylko pokrycie kosztów naprawy pojazdu. Po wypadku samochód często nie nadaje się do dalszego użytku, dlatego też poszkodowany może starać się o:

  • pokrycie kosztów holowania pojazdu z OC sprawcy – jeżeli poszkodowany zapłacił za nie z własnej kieszeni,
  • samochód zastępczy – przysługuje on poszkodowanemu na czas naprawy uszkodzonego pojazdu,
  • środki tytułem utraty wartości rynkowej pojazdu – auto powypadkowe jest warte mniej od nieuszkodzonego samochodu.

O wypadku komunikacyjnym mówi się wówczas, gdy osoby biorące udział w zdarzeniu zostały ranne (a leczenie uszczerbku na zdrowiu trwa ponad siedem dni) lub poniosły śmierć. Z tego względu poszkodowani mają prawo również do innych świadczeń. Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym? To zależy m.in. od tego, o jakie świadczenia będzie się ubiegał poszkodowany.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie? Wzór znajdziesz tutaj.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy – zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to jeden ze sposobów wyrównania szkody niematerialnej. Poszkodowany w wypadku samochodowym może doznać obrażeń ciała. Wówczas ma on prawo domagać się zadośćuczynienia za ból, stres związany z leczeniem czy cierpienia psychiczne wywołane np. oszpeceniem ciała i pogorszeniem relacji towarzyskich. Z reguły odszkodowanie przysługuje też za uraz psychiczny po wypadku.

„Wypadek z mojej winy – czy dostanę odszkodowanie?” – to pytanie, które często się pojawia. Przyczynienie się do wypadku z reguły ma odzwierciedlenie w wysokości odszkodowania.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od kilku czynników, w tym tego, czy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody oraz wieku poszkodowanego. Jakie zadośćuczynienie przysługuje za potrącenie na pasach? To zależy od stwierdzonego urazu. Odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku samochodowym będzie inne niż za złamaną rękę.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy – zwrot poniesionych kosztów

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym to także zwrot wszelkich poniesionych przez poszkodowanego kosztów. Z reguły po wypadku poszkodowany musi przejść rekonwalescencję, często wymaga też rehabilitacji. Koszty zakupu leków czy właśnie rehabilitacji powinny zostać ujęte w wypłaconej kwocie odszkodowania.

Pomoc w dochodzeniu odszkodowaniu po wypadku świadczą specjalizujące się w tym kancelarie, do których może zgłosić się poszkodowany. Z reguły kancelarie te nie pobierają opłat – ich wynagrodzenie to ustalony procent od kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w formie zwrotu poniesionych kosztów? Aby otrzymać zwrot od ubezpieczyciela, konieczne będzie przedłożenie rachunków, z których będą wynikać poniesione wydatki.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy – za utracony dochód

Osoby aktywne zawodowo, które w wypadku doznały poważnych obrażeń ciała, z reguły nie mogą od razu powrócić do pracy. Tym poszkodowanym należy się odszkodowanie powypadkowe w postaci zwrotu kwoty tytułem utraconego dochodu.

Czy odszkodowanie jest opodatkowane? Czy odszkodowanie jest dochodem? Czy z odszkodowania trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym? To często zadawane pytania, na które odpowiedzi należy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie tej ustawy odszkodowanie to jedno ze źródeł przychodu. Czy to oznacza, że odszkodowanie podlega opodatkowaniu? Niekoniecznie, bo przywołana ustawa przewiduje też liczne wyłączenia. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z pracownikami urzędu skarbowego lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.

Ile można dostać odszkodowania po wypadku, gdy mowa o zwrocie za utracony dochód? W przeciwieństwie do kwoty zadośćuczynienia sumę tę łatwo ustalić – wystarczy obliczyć różnicę między wysokością wynagrodzenia a świadczeniem wypłaconym przez ZUS.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy – renta na zwiększone potrzeby

Nie każdy poszkodowany wraca po wypadku do pełnej sprawności. Jeżeli na skutek zdarzenia niezbędne jest stałe leczenie czy wdrożenie specjalnej diety, to poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę na zwiększone potrzeby.

Czy komornik może zająć odszkodowanie z PZU lub wypłacone przez inną firmę ubezpieczeniową? Czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS? Te pytania z reguły zadają osoby, które w wypadku doznały poważnych obrażeń i z tego względu popadły w kłopoty finansowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami wyłączenie z egzekucji dotyczy odszkodowań osobowych. Z kolei odszkodowania za szkody majątkowe podlegają zajęciu, ale do kwot określonych w przepisach.

Od kogo ubiegać się o odszkodowanie po wypadku, w tym rentę na zwiększone potrzeby? Jeżeli sprawa dotyczy wypadku komunikacyjnego, właściwy będzie ubezpieczyciel sprawcy. Jeżeli w momencie zdarzenia sprawca nie posiadał ubezpieczenia lub zbiegł z miejsca wypadku, do wypłaty świadczeń uprawniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

 

Odszkodowanie po wypadku w pracy – do czego masz prawo?

Odszkodowanie po wypadku w pracy przysługuje osobom, które doznały obrażeń lub poniosły śmierć podczas wykonywania swoich obowiązków lub poleceń przełożonych. O wypadku przy pracy mówi się również wówczas, gdy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy, czyli w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem, w którym wykonuje czynności.

Analogicznie jak w sytuacji wypadku komunikacyjnego, odszkodowania powypadkowe w pracy to cały szereg świadczeń. Poszkodowany może ubiegać się m.in. o:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy, to prawo do np. renty rodzinnej mają jego bliscy.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy? Podstawą do starania się o odszkodowanie jest protokół powypadkowy. Dochodzenie odszkodowań powypadkowych z reguły nie jest sprawą skomplikowaną, o ile przedsiębiorca wykazał się zapobiegliwością i wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wówczas roszczenie należy skierować do firmy ubezpieczeniowej, z którą pracodawca zawarł umowę.

Odszkodowania powypadkowe ZUS – dokumenty. Aby otrzymać odszkodowanie po wypadku w pracy z ZUS, poszkodowany musi złożyć wniosek wraz z załącznikami. Są to: zaświadczenie OL-9, które stanowi informację o stanie zdrowia poszkodowanego, dokumentacja medyczna i protokół powypadkowy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy przysługuje osobom poszkodowanym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość tego odszkodowania stanowi iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu pracownika i 20 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również