ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia – czym są i co zawierają?

Firmy, oferujące swoim klientom polisy, stanowiące finansowe zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, mają swoje ustalenia, obejmujące zakres konkretnego pakietu, wysokość odszkodowania itd. Z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia czyli OWU należy zapoznać się przed zakupem ubezpieczenia w konkretnym zakładzie. Warto wiedzieć, jakie informacje zawarte są w dokumencie.

 

OWU – co to znaczy?

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to, najprościej mówiąc, „regulamin”, zawierający szczegółowe informacje dotyczący konkretnego ubezpieczenia. OWU obejmują przepisy prawne stosowane w przypadku wszelkich polis danego sektora. Opracowane są one w sposób jednoznaczny i zrozumiały.OWU dotyczą:

 • przedmiotu świadczenia,

 • zakresu polisy,

 • czasu trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,

 • praw i obowiązków stron porozumienia,

 • formy określania wysokości spowodowanej szkody,

 • zasad wypłaty należnych odszkodowań.

Przed podpisaniem umowy z daną firmą należy dokładnie zapoznać się z ustaleniami zawartymi w dokumencie. OWU powinny być zgodne z przepisami prawnymi, ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz zasadami kodeksu cywilnego. 

 

OWU - co zawiera?

W ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wydzielone są sekcje, ułatwiające znalezienie potrzebnych informacji. Układ ten zapewnia również przejrzystość dokumentu.

 1. Definicje pojęć

Zapis ten obejmuje znaczenie wszystkich określeń stosowanych w sektorze danego ubezpieczenia. Warto pamiętać, by dokładnie zapoznać się z tym paragrafem, ponieważ każda firma ma swoje autonomiczne zasady, na podstawie których poszczególne elementy włączane są do danej kategorii. Ubezpieczyciele mogą więc różnorodnie definiować:

 • chorobę przewlekłą,

 • sporty ekstremalne,

 • aktywności wysokiego ryzyka,

 • stałe komponenty wyposażenia,

 • ruchome mienie.

Zapoznanie się z zapisami ogranicza ryzyko ewentualnych nieporozumień z firmą w przypadku wypłaty odszkodowania. Warto pamiętać, że sekcja, definiująca poszczególne określenia, nie zawsze umieszczana jest na początku dokumentu. Może ona być stosowana na końcu zaświadczenia. Rozwiązanie te wykorzystywane jest w przypadku zapisu, obejmującego dostępne w danym zakładzie polisy komunikacyjne.

 1. Zakres ochrony oraz przedmiot ubezpieczenia

Świadczenia obowiązkowe regulowane są przez przepisy prawne. W przypadku polis dobrowolnych poszczególne firmy mają własne ustalenia, obejmujące zakres oraz przedmiot danego pakietu. Jeśli ubezpieczyciel oferuje kilka wariantów konkretnego świadczenia, informacje zawarte w OWU ułatwiają wybór produktu dostosowanego do potrzeb oraz preferencji klienta.

Ogólne warunki ubezpieczenia regulują również terytoria, na których obowiązuje ochrona przysługująca nabywcy w ramach zakupionego pakietu. Warto pamiętać, że zakres polisy może obowiązywać w Europie z wyłączeniem wskazanych w paragrafie państw.

 1. Suma ubezpieczenia i udział własny

Wysokość odszkodowania stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej firmy, w której klient nabył dany produkt. Zazwyczaj wyrażona jest ona z uwzględnieniem wartości pieniężnej. Ubezpieczyciele stosują również zapisy o udziale własnym lub franszyzie integralnej. Warto wziąć pod uwagę, czy w ramach podpisanej umowy należne odszkodowanie jest wartością stałą. Może się bowiem zdarzyć, że środki finansowe ulegają redukcji o kwotę wypłaconych wcześniej należności.

 1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W OWU zawarte są informacje, dotyczące sytuacji, które nie są objęte ochroną w ramach danego pakietu. Może się więc zdarzyć, że firma odmówi wypłaty należnego odszkodowania w przypadku zdarzenia, podlegającego finansowemu zabezpieczeniu, jeśli nie zostały dotrzymane warunki zawarte w paragrafie.Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zazwyczaj sytuacji, w których:

 • ubezpieczony znajdował się pod wpływem środków odurzających, leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu itd.,

 • właściciel pakietu umyślnie spowodował szkody,

 • klient wykazał się rażącym niedbalstwem.

Lista zdarzeń, niepodlegających ochronie, może być długa. Warto jednak pamiętać, by dokładnie przeanalizować się z zapisami zawartymi w tej sekcji OWU, by uniknąć ewentualnych nieporozumień.

 1. Obowiązki ubezpieczonego po powstaniu szkody

Każdy właściciel świadczenia powinien zgłosić straty spowodowane na skutek wypadku. Firmy ubezpieczeniowe określają również termin, w jakim dany klient zobowiązany jest do podjęcia tego typu działań. W zapisie tym zawarte są informacje, dotyczące sposobu postępowania w przypadku ewentualnej szkody.

Firmy opisują również, jakich działań nie należy podejmować w przypadku ewentualnej szkody. Warto pamiętać, by przestrzegać tych zasad, gdyż dzięki temu można uniknąć różnorodnych komplikacji.

 

Gdzie znaleźć OWU?

Ogólne warunki ubezpieczeń dostępne są na stronach internetowych firm, oferujących polisy. Chcąc zapoznać się z OWU PZU, wystarczy odwiedzić witrynę towarzystwa, wybrać odpowiedni rodzaj świadczenia, wskazać konkretne ubezpieczenie, a następnie wejść w sekcję „dokumenty do pobrania”. Dla właścicieli nieruchomości dostępny jest ponadto poradnik, ułatwiający zakup odpowiedniego produktu. Znaleźć go można w sekcji PZU, zawierającej OWU ubezpieczenia domu. Chcąc znaleźć Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty, na stronie, trzeba wybrać z sekcji produktów rodzaj świadczenia. Po wskazaniu konkretnego pakietu system przekierowuje klienta do witryny, umożliwiającej obliczenie składki, skontaktowanie się z agentem lub zgłoszenie szkody. Na stronie tej zawarte są również potrzebne dokumenty, wśród których należy wymienić OWU Warta. Firma AXA, OWU i szczegółowe informacje na temat konkretnych produktów udostępnia klientom w  sekcji „pomoc i obsługa”. Dokumenty do pobrania przypisane są do określonych kategorii. Po wybraniu odpowiedniego świadczenia klient uzyskuje dostęp do OWU ustalonych przez Axę.

 

OWU wskażą, co dokładnie da ci ubezpiecznie

Zapoznanie się z zapisami umieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia gwarantuje uniknięcie nieporozumień z firmą, u której dany klient zakupi polisę. Przed podpisaniem umowy z towarzystwem warto odwiedzić stronę internetową zakładu i pobrać plik, obejmujący warunki, obowiązujące w ramach konkretnej polisy. W przypadku wszelkich wątpliwości można również poprosić o pomoc profesjonalnego konsultanta, pracującego w towarzystwie ubezpieczeniowym - doprecyzuje on niezrozumiałe zapisy i szczegółowo wyjaśni, np. w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie nam wypłacone. 

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również