poradnik

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia w ubezpieczeniach OC

 • Expert Compero
 • Komunikacja

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia w ubezpieczeniach OC

Do ubezpieczenia pojazdu mechanicznego w zakresie odpowiedzialności cywilnej zobowiązany jest każdy jego właściciel. Jeśli więc posiadamy zarejestrowany w Polsce samochód, ciągnik rolniczy, przyczepę czy motocykl, musimy wykupić OC – i to najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Od czego chroni OC kierowcy?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w chwili zawarcia umowy OC i opłacenia należnej składki (lub jej raty), a ustaje z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy albo wyrejestrowania pojazdu. W czasie trwania umowy OC, ubezpieczyciel, w imieniu sprawcy wypadku lub kolizji drogowej, zapewnia odszkodowanie osobom, które ucierpiały w tym zdarzeniu.

Kiedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacane jest z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia albo śmierci poszkodowanego wskutek ruchu pojazdu mechanicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także obrażeń zadanych osobie trzeciej podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego, jego rozładunku lub załadunku, a także postoju i zatrzymania samochodu czy motocykla.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody takie, jak:

 • uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia spowodowane przez kierującego pojazdem, jakich doznał właściciel lub współwłaściciel samochodu. Wyjątkiem jest przypadek, gdy właściciele pojazdów uczestniczących w wypadku/kolizji leasingują samochody w tej samej firmie. Wymienione ograniczenie nie będzie obowiązywało również wtedy, gdy pojazdy te zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są przedmiotem zastrzeżenia własności wskutek sprzedaży temu samemu wierzycielowi,

 • zniszczenie przewożonego odpłatnie ładunku, przesyłki lub bagażu (nie dotyczy to odpowiedzialności sprawcy zdarzenia, będącego posiadaczem pojazdu innego niż pojazd przewożący wymienione przedmioty),

 • utratę gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, różnego rodzaju zbiorów kolekcjonerskich i dokumentów,

 • zanieczyszczenie lub skażenie środowiska.

Wyłączenia odpowiedzialności obejmą także szkody:

 • powstałe w wyniku umyślnego działania,

 • dokonane przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków,

 • wyrządzone skradzionym pojazdem,

 • będące skutkiem prowadzenia przez sprawcę pojazdu bez stosownych uprawnień,

 • gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Powyższe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej nie oznaczają, że poszkodowany nie otrzyma odszkodowania. Zwrotu wypłaconej kwoty zakład ubezpieczeń lub UFG będzie jednak mógł domagać się od sprawcy zdarzenia.

Limity odpowiedzialności ubezpieczeniowej

Maksymalna kwota odszkodowania ograniczana jest wysokością sumy gwarancyjnej. W przypadku polisy OC jest ona ustalana ustawowo i nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w zakresie szkód na osobie: 5 mln euro,

 • w zakresie szkód w mieniu: 1 mln euro.

Oba limity odnoszą się do jednego zdarzenia, którego skutki przewidują warunki ubezpieczenia, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Warto również podkreślić, że ubezpieczenie OC kierowców obejmuje zdarzenia mające miejsce nie tylko na terytorium Polski, ale także za granicą, choć tylko w przypadku krajów współuczestniczących w Porozumieniu Wielostronnym.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Patrycja Kowalewska

Status dowodu rejestracyjnego to coś, co interesuje kierowców ubiegających się o ten dokument. Chociaż od 2018 roku nie musimy mieć go przy sobie podczas kontroli drogowej (na terenie Polski),...

 • Patrycja Kowalewska

Zawodowi kierowcy doskonale znają zasady poruszania się po różnych rodzajach dróg. Jeżeli na co dzień jeździsz samochodem w obrębie swojego miasta i jego najbliższych okolic, to przed...

 • Marek Pawłowski

Okazało się, że naprawa twojego samochodu jest nieopłacalna? Jeżeli nie chcesz dalej płacić za obowiązkowe ubezpieczenie OC, pozostaje ci wyrejestrować auto. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie...