ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Profil Kandydata na Kierowcę – definicja, wniosek, opłata

W 2014 r. w życie weszły przepisy, na podstawie których każdy przyszły kierowca musi założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania: co jest potrzebne do założenia profilu kierowcy, ile trwa jego wyrobienie, jak wypełnić wniosek o profil kierowcy i jak sprawdzić profil online. 

 

Co to jest i jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?  

Co to jest profil kierowcy? Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument generowany dla każdego przyszłego kierowcy. Zawiera on szereg informacji o kandydacie ubiegającym o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym m.in. jego dane osobowe. Funkcjonowanie PKK skraca czas przepływu informacji między podmiotami zaangażowanymi w wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – przyszły kierowca zamiast dokumentacji w formie papierowej przekazuje pracownikom ośrodka szkoleniowego numer swojego PKK. 

PKK jest tworzony dla każdego przyszłego kierowcy, niezależnie od tego, o jaką kategorię prawa jazdy się on ubiega. 

 

Gdzie wyrobić profil kierowcy? Wniosek o założenie PKK składa się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy – w zależności od miejsca zamieszkania. Jak założyć profil kandydata na kierowcę? Przyszły kierowca nie musi wniosku dostarczać do urzędu osobiście – może też skorzystać z: 

  • pomocy pełnomocnika – jeżeli pełnomocnikiem będzie np. radca prawny, to należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł, 
  • drogi elektronicznej – w tym celu niezbędne jest konto na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemu Pojazd i Kierowca (www.esp.pwpw.pl) oraz podpis kwalifikowany lub profil zaufany. 

Ile trwa wyrobienie profilu kierowcy? PKK dla przyszłego kierowcy jest generowany w ciągu dwóch dni roboczych. 

 

Profil Kandydata na Kierowcę – wniosek, jak wypełnić 

Aby otrzymać numer PKK, konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek o profil kandydata na kierowcę można znaleźć m.in. na stronie internetowej wydziału komunikacji. Jak wypełnić wniosek o profil kierowcy? Wystarczy podać dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer budynku i lokalu) oraz wypełnić część C, F i G wniosku – jeżeli kandydat stara się o prawo jazdy. Aby wypełnić formularz: 

  • w części „C” należy zaznaczyć pole: „Ubiegam się o wydanie prawa jazdy/pozwolenia”, 
  • w części „F” należy wskazać preferowany sposób odbioru dokumentu – osobiście lub za pośrednictwem poczty, 
  • w części „G” należy złożyć oświadczenie poprzez zaznaczenie właściwych pól literą „X” (m.in. oświadczenie o tym, że dane są zgodne ze stanem faktycznym).    

Aby otrzymać PKK, do wniosku należy również dołączyć załączniki. Co jest potrzebne do profilu kierowcy? Lista niezbędnych dokumentów to: 

  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm – to zdjęcie analogiczne jak do dowodu osobistego czy paszportu, 
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy to jednak wyłącznie kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E. 

Osoby niepełnoletnie, które starają się o kategorię AM, A1, B1, B lub T, muszą dodatkowo dołączyć do wniosku pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego.  

Uwaga! Wniosek profil kandydata na kierowcę musi zostać wydrukowany na jednej stronie A4. W przeciwnym razie nie zostanie przyjęty. 

 

Cudzoziemcy powinni przy tym dostarczyć kartę pobytu albo wizę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

 

Jak sprawdzić i ile kosztuje profil kierowcy? 

Czy profil kierowcy jest płatny? To częste pytanie zadawane przez osoby ubiegające się o prawo jazdy. Utworzenie PKK jest bezpłatne – nie musisz dokonywać żadnej opłaty. Nie oznacza to jednak, że przyszłego kierowcy nie dotyczą żadne koszty, gdyż odpłatne jest wydanie prawa jazdy. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy tego urzędu, który wyda prawo jazdy. W przeciwnym razie produkcja dokumentu nie zostanie zlecona. 

PKK zakładany jest m.in. dla tych osób, które ubiegają się o uprawnienia do kierowania pojazdami po raz pierwszy oraz dla tych, które chcą rozszerzyć posiadane uprawnienia. 

 

Jak sprawdzić profil kierowcy? Kandydaci na kierowców mają również wgląd do swojego PKK – do tego celu służy serwis internetowy Info-car.pl. W ten sposób mogą oni na bieżąco sprawdzać, jak przebiega proces wydawania uprawnień. 

Ile jest ważny profil kierowcy? PKK nie ma terminu ważności – jest wydawany bezterminowo. Po wydaniu prawa jazdy kierowca nie będzie miał już dostępu do PKK. 

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również