ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Skierowanie na badania medycyny pracy - kto wystawia, czy badania są obowiązkowe?

Skierowanie na badania medycyny pracy wystawia pracodawca, a pracownik ma obowiązek je wykonać. Wyróżniamy wstępne, okresowe oraz kontrolne badania medycyny pracy. Kiedy zostajemy na nie skierowani i kto je przeprowadza?

Badania medycyny pracy - czy są obowiązkowe?

Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, nie może zostać dopuszczony do pracy. Badania medycyny pracy są obowiązkowe, a odmowa ich wykonania jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Istnieją trzy rodzaje badań medycyny pracy:

  • badania wstępne - na które kierowane są m.in. osoby przyjmowane do pracy,
  • badania okresowe - którym podlegają wszyscy pracownicy,
  • badania kontrolne - na które kierowani są pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Wstępne badania medycyny pracy muszą wykonać nie tylko nowo zatrudniani pracownicy, ale i ci, którzy są przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badania okresowe przeprowadzane są w trakcie trwania stosunku pracy. Możliwe jest także ich wykonanie po jego ustaniu (gdy pracowaliśmy z substancjami lub czynnikami rakotwórczymi, lub pyłami zawieszonymi) - na wniosek składany do pracodawcy. Kontrolne badania medycyny pracy mają sprawdzić, czy wracający ze zwolnienia pracownik może kontynuować pracę na tym samym stanowisku.

Kto nie musi wykonać wstępnych badań medycyny pracy?

Przewidziano trzy sytuacje, kiedy nie trzeba poddać się wstępnym badaniom. Nie muszą ich wykonywać osoby, które będą dalej pracować u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku lub takim, które ma takie same warunki pracy, a także ci, którzy w ciągu 30 po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy nawiążą kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą. Na badanie nie będą musieli się wybrać także ci, którzy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy u poprzedniego pracodawcy, zostaną zatrudnieni na tożsame stanowisko u innego pracodawcy (pracownik będzie musiał przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy w danych warunkach, a pracodawca będzie musiał potwierdzić, że odpowiadają one warunkom na stanowisku, na którym zostaje zatrudniona osoba) - wyłączeniu podlegają osoby, które są przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Trzecią sytuacją, kiedy nie będzie konieczności wykonania badań wstępnych jest ta, gdy osoba przyjmowana do pracy pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Skierowanie na badania medycyny pracy - kto wystawia?

Skierowanie na badania medycyny pracy wystawia pracodawca. Powinny być to trzy kopie (dla pracownika, dla placówki medycznej oraz do akt osobowych). Badania wykonuje się w punkcie wskazanym przez pracodawcę, w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności, a jeśli badanie wymaga dojazdu do innej miejscowości - pracodawca pokrywa koszty przejazdu (na takich samych zasadach jak przy podróżach służbowych).

Jeśli pracownik nie wykonał badań z własnej winy, nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas poświęcony na badania.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj wykonywanego badania profilaktycznego,
  • stanowisko pracy,
  • informacje, o panujących na danym stanowisku czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunkach,
  • wykonane na danych stanowiskach, aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Skierowanie na badania lekarskie - wzór znajdziesz m.in. na stronie biznes.gov.pl, tutaj.

 

Badania medycyny pracy - orzeczenie

Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie - może to być informacja o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, w opisanych na skierowaniu warunkach pracy.

Jak często pracodawca wystawia skierowania na badania medycyny pracy?

Częstotliwość zależy od rodzaju badania medycyny pracy. Skierowanie na badanie wstępne otrzymują pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy i ci, którzy zmieniają stanowisko pracy. Skierowanie na badanie okresowe wystawiane jest we wskazanym przez lekarza orzecznika terminie (orzeczenie wystawiane jest na konkretny czas, pracodawca musi skierować pracownika na badanie przed końcem utraty jego ważności). Skierowanie na kontrolne badania otrzymamy po powrocie z trwającego dłużej niż 30 dni zwolnienia lekarskiego.

Skierowanie na badanie do pracy powinniśmy traktować poważnie, a na wizytę lekarską zapisać się jak najszybciej.

Źródło:

  1. Kodeks pracy
  2. Medycyna pracy - Ministerstwo Zdrowia
  3. biznes.gov.pl

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również