ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Typy ubezpieczenia na życie

W art. 829 Kodeksu cywilnego wskazano, że:

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;  

2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Podstawowe ubezpieczenie na życie powinno zapewniać finansowe zabezpieczenie najbliższych osobie ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Istnieje wiele innych typów ubezpieczeń na życie, z których każde oferuje inny zakres ochrony ubezpieczeniowej - nie tylko osób trzecich, uposażonych przez ubezpieczonego, ale również dla niego samego, np. na wypadek poważnego zachorowania czy utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Podział polis ze względu na ich charakter

Biorąc pod uwagę charakter ochrony ubezpieczeniowej i dodatkowe świadczenia, jakie zapewnić może polisa na życie, można wymienić ubezpieczenia na życie o funkcji:

  • ochronnej - ubezpieczenia terminowe lub dożywotnie - bezterminowe,
  • ochronno-oszczędnościowej - dzielące się na ubezpieczenia: na życie i dożycie, z funduszem kapitałowym, posagowe,
  • inwestycyjnej.

Najbardziej podstawowa wersja ubezpieczeń na życie zapewnia jedynie funkcję ochronną i może służyć klientowi jako zasadnicza polisa lub zabezpieczenie dla zaciągniętego kredytu hipotecznego w banku. Zapewniają one zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Uwaga!

Polisa na życie zawierana obowiązkowo przez kredytobiorcę zwykle zobowiązuje go do dokonania cesji praw z ubezpieczenia na rzecz banku. Jeśli kredytobiorca zmarłby w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej, odszkodowanie z ubezpieczenia trafiłoby do banku, na rzecz spłaty jego kredytu, nie zaś do osób mu najbliższych.

Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej

Kryterium czasu trwania polisy wyróżnia ubezpieczenia bezterminowe, czyli dożywotnie, oraz ubezpieczenia terminowe. Pierwsze z nich obejmują ochronę ubezpieczeniową dla klienta przez całe jego życie. Warunkiem wypłacenia świadczenia jest śmierć ubezpieczonego.

Czy wiesz, że...

Konstrukcja niektórych polis ubezpieczeniowych bezterminowych może zakładać wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczeniowej także przy dożyciu przez klienta 100 lat, albo wręcz przeciwnie - wówczas polisa przepada, a świadczenie nie zostanie nigdy wypłacone.

Ubezpieczenia bezterminowe mogą dotyczyć ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego. Jeśli dojdzie u niego do uszczerbku na zdrowiu, firma ubezpieczeniowa wypłaci odpowiedni procent sumy ubezpieczenia. Ochrona może ulec poszerzeniu dzięki zakupowi dodatkowych ubezpieczeń, np. NNW czy ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie terminowe zawierane jest natomiast na określony czas, a świadczenia wypłacane są w związku ze śmiercią ubezpieczonego albo zachorowania czy wypadków w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej. Wraz z zakończeniem okresu trwania polisy, czyli dożycia wieku określonego w umowie, np. 60 lat, wygasa ochrona ubezpieczeniowa, a zakład może nie wypłacać przy tym żadnego świadczenia, chyba że mieliśmy do czynienia z ubezpieczeniem inwestycyjnym.

Typy ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe są szczególną grupą ubezpieczeń, zapewniających ochronę życia klienta i pozwalających na oszczędzanie pieniędzy. Składka przeznaczana jest po równo lub w odpowiedniej proporcji na oszczędzanie i ochronę życia. Dzielą się one na:

  • Ubezpieczenie na życie i dożycie - zawierane na określony okres czasu, a suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub w przypadku dożycia określonego, zdefiniowanego w polisie wieku.
  • Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym - jest to połączenie dwóch instrumentów - polisy na życie o standardowym zakresie ubezpieczenia oraz funduszu inwestycyjnego. Klient wraz z firmą ubezpieczeniową ustala, jaką część składki przeznaczy na oszczędzanie, a jaką na ochronę. Może to być zdefiniowane odgórnie w ofercie ubezpieczeniowej.
  • Ubezpieczenie posagowe - zapewnia ochronę finansową dla dzieci ubezpieczonego, a właścicielem polisy może być rodzic, opiekun prawny dziecka lub nawet osoba niezwiązana z nim w sensie prawnym.

Ubezpieczenie inwestycyjne - ich celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności, a kapitał tworzony jest przez opłacanie składek ubezpieczeniowych. Ochrona życia i suma ubezpieczeniowa zależą od tego, jakim powodzeniem będą cieszyć się inwestycje dokonywane przez osoby zarządzające.
 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również