ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie domu od nieszczęśliwych wypadków

Istota ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a jego zakres ustalany jest indywidualnie pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zakres powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  Prawo do świadczenia z polisy NNW domu klient zyskuje w momencie zaistnienia określonych w warunkach umowy zdarzeń losowych. Istotą ubezpieczenia NNW jest świadczenie finansowego wsparcia dla ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Uwaga!

Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniach NNW definiowany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie których ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zakres ubezpieczeń NNW domowych

W firmie ubezpieczeniowej Proama oferowane jest ubezpieczenie NNW Domowe, którego przedmiotem jest życie i zdrowie posiadacza ubezpieczonego samochodu oraz całej jego rodziny w sytuacjach niezwiązanych z użytkowaniem samochodu. Na jednego ubezpieczonego suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł, a ochrona może obejmować wszystkie osoby bliskie klientowi, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. Swoim zakresem NNW Domowe w Proama obejmuje poza śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku i trwałymi uszczerbkami na zdrowiu, również pokrycie kosztów operacji plastycznej oraz nabycia protez.

W Allianz Direct ubezpieczenie NNW nieruchomości ma zupełnie inny charakter. Jest to ubezpieczenie NNW Direct przeznaczone dla właściciela mieszkania oraz wskazanych w umowie osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. NNW domu można wykupić jedynie łącznie z ubezpieczeniem mieszkania, w jednym pakiecie. Ochroną ubezpieczeniową w NNW Direct w Allianz objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.  Maksymalne odszkodowanie wynosi:

  • do 10 000 zł w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • do 20 000 zł w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdy orzeczono co najmniej 90 proc. trwałego uszczerbku,
  • 5 000 zł w razie śmierci,
  • 5 000 zł w razie zawału serca lub udaru mózgu osoby poniżej 30 roku życia.

Jeśli poszkodowany będzie w posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, Allianz Direct pokryje w ramach NNW koszty związane z przeszkoleniem zawodowym do wysokości 2 500 zł.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również