ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co to jest i jak działa?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to pojęcie, z którym możesz się spotkać starając się o kredyt hipoteczny. Zanim jednak usłyszysz je od doradcy kredytowego, warto zorientować się czym dokładnie jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, co ma na celu, ile wynosi oraz jak starać się o jego zwrot. Te wszystkie informacje znajdziesz w poniższym tekście.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co to jest?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) to rodzaj zabezpieczenia banku, w którym chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zabezpieczenie to jest proponowane osobom, które nie posiadają wystarczającego wkładu własnego, by móc otrzymać kredyt. Obecnie wkład własny powinien wynosić 20 proc. wartości nieruchomości. Korzystając z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorca może uiścić minimum połowę wymaganego wkładu własnego, czyli 10 proc. wartości nieruchomości. Ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego w tym przypadku zostaje objęte brakujące 10 proc..

Ile wynosi ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Oprocentowanie UNWW wynosi zazwyczaj około 4 proc. niewniesionej kwoty, jednak dokładna wartość jest ustalana, jak w przypadku wysokości prowizji czy marży – w każdym banku indywidualnie. Trzeba także pamiętać, że banki nie mają obowiązku stosowania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a co za tym idzie, mogą wymagać zgromadzenia pełnej kwoty wkładu własnego. Co więcej, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest zabezpieczeniem dla banku, a nie dla kredytobiorcy.

W zależności od zasad udzielania kredytów hipotecznych obowiązujących w danym banku, składki UNWW mogą być doliczane do marży lub opłacane osobno. Częstą praktyką jest opłacanie tej należności z góry na kilka lat, jak np. w Banku Millenium opłata jest pobierana jednorazowo za okres 3 lat.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – klauzula niedozwolona

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) klauzule odnoszące się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zawarte w umowie kredytowej są rażącym naruszeniem interesów konsumentów i tworzą pozory ochrony ubezpieczeniowej. W ocenie Prezesa UOKiK klauzule UNWW naruszają art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny”. Zgodnie z tym artykułem, UNWW uznawane jako zabezpieczenie spłaty kredytu nie jest niedozwolone, jednak pozostaje sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż zabezpiecza interesy banku, a nie konsumenta.

Dodatkowym naruszeniem art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest fakt, że konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów ubezpieczenia nawet wtedy, gdy spłaci część kredytu objętą tym ubezpieczeniem.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest możliwy, jednak niełatwy do uzyskania. Niestety rzadko wystarcza złożenie reklamacji w banku, dlatego konieczne jest zazwyczaj uzyskanie korzystnego wyroku sądu. Kredytobiorca może domagać się zwrotu zapłaconych składek jeśli sąd orzeknie, że zapisy w umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego miały niedozwolony charakter, czyli zawierały tzw. klauzule abuzywne. Klauzule te, według art. 385 § 3 Kodeksu cywilnego to zapisy, które m.in.:

  • uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta (czyli banku),
  • uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
  • przyznają kontrahentowi konsumenta (bankowi) uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
  • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
  • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
  • uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
  • zezwalają kontrahentowi konsumenta (bankowi) na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
  • uprawniają kontrahenta konsumenta (bank) do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.

Udowodnienie zastosowania którejkolwiek z wyżej wymienionych klauzul, a także niedozwolonych postanowień zawartych w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych stwarza konsumentom możliwość zwrotu zapłaconych składek oraz odsetek z tytułu UNWW.

Decydując się na zakup mieszkania, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się z korzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy też postanowisz uzbierać brakującą kwotę i uiścić pełną wartość wkładu własnego, nie zapomnij o zabezpieczeniu swojej nowej nieruchomości ubezpieczeniem na wypadek zdarzeń losowych. Tego typu polisy, pochodzące od najlepszych firm ubezpieczeniowych w Polsce, znajdziesz w ofercie serwisu Compero.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również