poradnik

Wycena szkód na mieszkaniu/domu

  • Expert Compero
  • Nieruchomości

Wycena szkód na mieszkaniu/domu

Likwidacja szkody ubezpieczeniowej

Jeśli w domu u klienta ubezpieczonego w danym towarzystwie ubezpieczeniowym dojdzie np. do kradzieży czy pożaru, będzie on niewątpliwie oczekiwał od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. W pierwszej kolejności musi jednak dojść do oględzin miejsca szkody i oszacowania szkód przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. W ten sposób prowadzona jest likwidacja szkód z ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ubezpieczeń od włamania, kradzieży lub dewastacji.

Warunki likwidacji szkód w umowie ubezpieczeniowej

Pamiętajmy, że ubezpieczenie mienia należy do grona ubezpieczeń dobrowolnych i to firma ubezpieczeniowa, z którą klient podpisuje umowę, decyduje o zakresie ubezpieczenia oraz trybie likwidacji szkód jakie polisa obejmuje. Dlatego już na etapie rozpatrywania ofert ubezpieczenia domu lub mieszkania należy wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sprawdzić, jaką politykę działalności ma dana firma w kontekście wyceny szkód i wypłaty odszkodowania dla klienta.

Uwaga!

Wycena szkód w ogóle może nie być dokonywana, a z ubezpieczenia firma może nie wypłacić odszkodowania, jeśli w OWU umowy znajdzie się zapis o konieczności starannego zabezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Niezachowanie przez klienta określonych w umowie ubezpieczenia środków mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu wystąpienia szkody, jeśli jest następstwem umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, może zwalniać od odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Przed wyceną szkody

Jeśli w mieszkaniu lub domu ubezpieczonego dojdzie do zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego i szkody w mieniu, ubezpieczony powinien w pierwszej kolejności powiadomić o tym fakcie firmę ubezpieczeniową i przystąpić do spisu powstałych strat oraz ich udokumentowania, np. wykonania zdjęć. Ubezpieczony może brać aktywny udział w procesie likwidacji szkody, w tym także w jej wycenie, na każdym etapie, kontrolując przebieg sposobu wyceny przez rzeczoznawcę lub likwidatora szkody. Przedstawiciel ubezpieczyciela w umówionym terminie powinien odwiedzić dom lub mieszkanie klienta, dokonać oględzin szkód i spisać protokół szkody. Przy ustalaniu zakresu strat należy określić wstępną przyczynę powstania szkody.

Szkodę można zgłosić pisemnie, osobiście w siedzibie ubezpieczyciela lub przy użyciu kanałów direct - przez Internet lub telefon. Polega to na ogół na wypełnieniu standardowego formularza zgłoszenia.

Uwaga!

Data zgłoszenia szkody będzie uznana za datę początkową rozpoczęcia procesu rozpatrywania roszczenia i ma znaczenie dla określenia terminu końcowego, związanego z postępowaniem wyjaśniającym ubezpieczyciela.

Czy wiesz że....?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku:

„Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.”

Dodatkowo, w art. 817 Kodeksu cywilnego, zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego powiadomienia klienta o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, czyli sumy pieniężnej, której wysokość została dotychczas ustalona jako wysokość powstałej szkody.

Wycena szkody

Przedstawiciel ubezpieczyciela na miejscu zdarzenia, w domu lub w mieszkaniu klienta dokonuje oględzin i określenia rozmiarów powstałej szkody w dobytku. Dokonywana jest ocena stanu technicznego nieruchomości oraz zakresu uszkodzeń. Następnie sporządzany jest protokół ze szkód, a na jego podstawie kosztorys naprawy. Wycena szkody jest niezbędna dla ustalenia wysokości odszkodowania. Może ona być dokonywana na podstawie:

  • wartości rzeczywistej,
  • wartości odtworzeniowej (nowej).

W przypadku wartości rzeczywistej wycena dokonywana jest na podstawie oględzin bądź w oparciu o wiek nieruchomości, przez co określeniu ulega stopień jej zużycia. Wycena według wartości odtworzeniowej jest korzystniejsza dla ubezpieczonego, bowiem wartość odszkodowania stanowi rzeczywisty koszt związany z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do stanu sprzed szkody.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Klaudia Malinowska

W Polsce dopiero od niedawna wzrasta zainteresowanie domami z gliny. Ich budowę rozważają głównie świadomi ekologicznie prywatni inwestorzy. Szukasz technologii alternatywnych dla tradycyjnego...

  • Klaudia Malinowska

Na najatrakcyjniejsze ceny mogą liczyć osoby kupujące mieszkania na parterze. Głównym tego powodem jest niewielkie zainteresowanie tymi nieruchomościami. Szukasz mieszkania dla siebie? Nie...

  • Anna Buczkowska

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem starego typu? Możesz starać się o dofinansowanie do wymiany pieca i tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zobacz, na...