ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wycinka drzew na działce – kiedy potrzebne jest zezwolenie i gdzie złożyć wniosek?

Wycinka drzew na działce od zawsze wzbudzała wiele wątpliwości, a przepisy obowiązujące w tej kwestii zmieniły się już kilkukrotnie. Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzew? Gdzie należy złożyć wniosek o możliwość wycinki drzew? Kiedy możemy ścinać drzewa i krzewy na działce bez zezwolenia? Jak legalnie wycinać drzewa? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na wycinkę drzew?

Istnieją zasady, które mówią o tym, kto, jak i kiedy może wycinać drzewa na swojej posesji i są one regulowane przez pewne przepisy. Jednym z nich jest ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W 2022 roku nie wprowadzono żadnych nowych zasad, ani nie zmieniono starych. Jeśli masz zamiar ściąć drzewa lub krzewy na swojej działce musisz wiedzieć, kiedy potrzebujesz do tego zezwolenia i gdzie możesz złożyć wniosek w tej sprawie.

Pozwolenie na wycinkę drzew jest wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (w momencie, gdy drzewo lub krzew są usuwane z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków). Jeśli wycinana jest roślinność z terenów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, zezwolenie jest wydane dopiero po uzgodnieniu tego z dyrektorem parku narodowego lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wycinanie drzew – procedura zgłoszenia krok po kroku

Istnieją sytuacje, kiedy wycinka drzew nie jest wykonywana w celu sprzedaży i należy zgłosić ją w gminie. Dzieje się tak, gdy obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 5cm od ziemi) przekracza:

 •  80 centymetrów – topole, wierzby, klony (jesionolistne i srebrzyste),
 •  65 centymetrów – kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe, platany klonolistne,
 •  50 centymetrów – pozostałe gatunki drzew.

Aby poprawnie zgłosić wycinkę drzew należy udać się do gminy osobiście. Jest również możliwość zrobienia tego online lub listownie. W tym celu można pobrać przygotowany formularz zgłoszeniowy lub stworzyć pismo samodzielnie. W takim zgłoszeniu muszą znajdować się:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być wycięte,
 • rysunek lub mapa określająca położenie drzewa na wskazanej nieruchomości.

Jeśli w zgłoszeniu będą znajdować się braki, urząd wzywa wnioskodawcę do ich uzupełniania w terminie 7 dni. Następnie urząd powinien wezwać osobę, która dokona oględzin drzewa. Wyznaczony do tego urzędnik określi nazwę gatunku i obwód pnia drzewa na wysokości 5 centymetrów od podłoża. Jeśli drzewo będzie posiadało kilka pni na tej wysokości, to obwód każdego z nich zostanie zmierzony.

Gmina ma 14 dni od dnia oględzin drzewa na wniesienie sprzeciwu. Dzieję się to dosyć często.  Przed upływem 14 dni, urząd może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu. Jeśli otrzymasz takie pismo, to bez problemu i ryzyka konsekwencji możesz usunąć drzewo. Gdy termin upłynie, a ty nie otrzymasz żadnych informacji, będziesz musiał udać się ponownie do urzędu i to zgłosić oraz ponownie przejść całą procedurę.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

Jeśli chcesz wyciąć drzewo lub krzewy na własnej posesji w celach prywatnych, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest potrzebna na to zgoda pod warunkiem, że:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości,
 • krzewy zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2,
 • działka, na której rośnie drzewo lub krzewy jest własnością osoby fizycznej – w tym przypadku należy jednak zgłosić zamiar usunięcia tych roślin,
 • są to krzewy lub drzewa owocowe nieznajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • są to krzewy ozdobne nieznajdujące się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • są to drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • są to drzewa lub krzewy należące do IGO (inwazyjne gatunki obce) stwarzające zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzające zagrożenie dla Polski,
 • są to drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową, a także związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • są to drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone,
 • są to drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
 • usunięcie drzewa lub krzewów zostało nakazane przez starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu, Urząd Transportu Kolejowego lub Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pozwolenie na wycinkę drzew w celu realizacji inwestycji

Są sytuacje kiedy wycinka drzew jest konieczna. W momencie, gdy nieruchomość jest przeznaczona na realizację inwestycji, zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody, w celu uzyskania zgody należy przedstawić pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, kiedy prace kolidują z drzewami lub krzewami przeznaczonymi do wycinki. Warto zaznaczyć, że artykuł 83d nie ma zastosowania do inwestycji liniowych celu publicznego.

Wycinka drzew – ile wynoszą opłaty?

Za wycinkę drzew lub krzewów, na które trzeba mieć zezwolenie, wymagana jest również opłata. Ich wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

W przypadku drzew wysokość opłaty zależy od rodzaju, gatunku i obwodu pnia, a w przypadku krzewów od rodzaju, gatunku i ich powierzchni. Ceny za wycinkę drzew wynoszą:

 • drzewa pierwszej kategorii – za 1 centymetr obwodu pnia wynosi 12 zł, jeśli obwód przekracza 100 centymetrów cena wynosi 15 zł za 1 centymetr,
 • drzewa drugiej kategorii – 25 zł za 1 centymetr jeśli obwód wynosi do 1 metra i 30 zł za 1 centymetr, jeśli obwód przekracza 1 metr,
 • drzewa trzeciej kategorii - za 1 centymetr obwodu pnia wynosi 55 zł, jeśli obwód przekracza 100 centymetrów cena wynosi 70 zł za 1 centymetr,
 • drzewa czwartej kategorii – każdy centymetr pnia na wysokości 130 centymetrów do obwodu 1 metra wynosi 170 zł, natomiast przy obwodzie powyżej 100 centymetrów cena wynosi 210 zł.

W przypadku, gdy chcesz wyciąć drzewa, które nie zostały wymienione w ustawie, cena za ich wycinkę wynosi tyle co przy drzewach drugiej kategorii tj.:

 • 25 zł za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm przy pniach o obwodzie do 100 cm,
 • 30 zł za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm przy pniach o obwodzie powyżej 100 cm.

Kara za wycięcie drzewa

Za nielegalną wycinkę drzew ustala się cenę, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu, a w sytuacji, gdy usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku zapłaty – wysokości opłaty ponoszonej, gdyby takiego zwolnienia nie było.

W momencie, gdy drzewo zostanie uszkodzone w trakcie wykonywania prac w obrębie korony, kara pieniężna ustalana jest w wysokości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również