ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wypadek w pracy – odszkodowanie i najważniejsze informacje

Chociaż wydaje się nam, że nigdy nas to nie spotka, zdarzyć się nam może ulec wypadkowi w pracy. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, należą się nam w związku z tym pewne świadczenia. Czym jest wypadek przy pracy? Na jakie świadczenia można liczyć kiedy ulegnie się wypadkowi? Jaka może być ich wysokość? Ile za jeden proc. uszczerbku na zdrowiu? 

 

Czym jest wypadek przy pracy? 

Za wypadek przy pracy, uznaje się chociażby przygniecenie pracownika leśnego przez drzewo w czasie, kiedy dokonywał wycinki w lesie. Z jakiej przyczyny? Ponieważ spełnia cztery najważniejsze przesłanki: jest to nagle zdarzenie, spowodowało minimum uraz, zostało wywołane zewnętrzną przyczyną, jak również nastąpiło na skutek świadczenia pracy. O odszkodowanie za wypadek w pracy, może się ubiegać pracownik posiadający umowę o pracę. 

Wypadki można podzielić na: 

 • zbiorowe (kiedy wypadkowi na skutek tego samego wydarzenia uległy minimum dwie osoby),
 • lekkie (kiedy w czasie 28 dni pracownik powróci do pełnego stanu zdrowia),
 • ciężkie (niezdolność do wykonywania dalszej pracy, czy utrata wzroku), 
 • śmiertelne. 

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy – co się należy pracownikowi? 

Z tytułu choroby zawodowej albo wypadku przy pracy, pracownik może ubiegać o poniżej wymienione świadczenia: 

 • zasiłek chorobowy – dla osoby ubezpieczonej, której niezdolność do pracy została spowodowana chorobą zawodową albo wypadkiem podczas pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłków chorobowych są ciągle niezdolne do wykonywania pracy, a kontynuowanie leczenia albo lecznicza rehabilitacja przewidują odzyskanie całkowitej zdolności do pracy, 
 • zasiłek wyrównawczy – dla osób ubezpieczonych będących pracownikami, których wynagrodzenie uległo znacznemu obniżeniu na skutek długotrwałego albo stałego uszczerbku na zdrowiu, 
 • odszkodowanie jednorazowe – dla osób ubezpieczonych, które doznały długotrwałego albo stałego uszczerbku na zdrowiu lub dla członków rodziny zmarłych ubezpieczonych lub rencistów, 
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – dla osób ubezpieczonych, które stały się niezdolne do pracy na skutek choroby zawodowej, albo wypadku w pracy, 
 • rentę rodzinną – dla członków rodzin osób zmarłych, które były ubezpieczone albo dla rencistów uprawnionych do renty z tytułu wypadku poniesionego przy pracy, lub też choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową – dla osób ubezpieczonych, co do których została orzeczona celowość zawodowego przekwalifikowania z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczas pełnionej profesji spowodowaną chorobą zawodową albo wypadkiem podczas pracy, 
 • dodatek do rodzinnej renty – dla sierot zupełnych. 

 

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy? 

Kto zajmuje się wypłacaniem odszkodowań z tytułu wypadku poniesionego w pracy? Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też może pracodawca? Głównie pierwszy spośród wymienionych tutaj podmiotów. Żeby jednakże do tego doszło, trzeba przedłożyć odpowiednie dokumenty.

 

Jakie informacje potrzebne są do odszkodowania?

Osoba poszkodowana we wniosku, będzie musiała podać między innymi okoliczności wypadku, któremu uległa, świadków zdarzenia, w jaki sposób dokładnie została poszkodowana, jak i załączyć stosowną opinię wystawioną przez lekarza. Tego typu dokumenty medyczne muszą zostać sporządzone zaraz po wypadku. 

Poszkodowany zobowiązany jest przede wszystkim do odwiedzenia lekarzowi na pytanie o to, jak właściwie doszło do wypadku i jakie są jego efekty. Lekarz zajmie się przebadaniem takiej osoby, postawi właściwą diagnozę i wyda zaświadczenia w paru egzemplarzach – miejmy na uwadze, że jeden z nich powinno się zachować dla siebie.

Wypełniony odpowiednio wniosek należy przekazać płatnikowi składek, czyli pracodawcy. Jeżeli dojdzie do wypadku podczas pracy, należy po pierwsze jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę. Oczywiście, jeżeli stan zdrowia osoby poszkodowanej to umożliwia. Wymaga się także złożenia stosowanego wniosku do pracodawcy (płatnika składek) albo do ZUS. 

Być może wydaje się to bardzo skomplikowane, niemniej jednak zawsze można poprosić pracownika ZUS o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów. Miejmy również na uwadze, iż jeżeli świadczenie z ZUS nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia, za wypadek w pracy, przysługuje pracownikowi również odszkodowanie od płatnika składek. 

Kiedy ulegnie się wypadkowi podczas pracy, nie należy panikować i trzeba pamiętać, że to przede wszystkim pracodawca winien dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak i ich szybki powrót do zdrowia. 

Wypadek w drodze do pracy - odszkodowanie

W trakcie do lub z pracy, podczas której osoba ulegnie wypadkowi, niestety nie przysługuje jej jednorazowe odszkodowanie przyznawane przez ZUS.

 

Protokół spisywany po wypadku 

Pierwszą czynnością celem otrzymania odkodowania za poniesienie wypadku przy pracy, będzie jego zgłoszenie. Osoba poszkodowana może to zrobić samodzielnie albo też świadkowie wydarzenia. Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, winno zostać dokładnie zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych, nie powinny być wprowadzane zmiany, chociażby w zakresie ułożenia maszyn albo narzędzi. Mogłoby to prowadzić bezpośrednio do utrudnień dla powypadkowego postępowania odnośnie ustalania przebiegu wydarzenia, czy też wszystkich osób, które są odpowiedzialne za dane zdarzenie. 

Po tym, jak zostaną uzyskane informacje odnośnie wypadku, płatnik składek, ma obowiązek przeprowadzenia powypadkowego postępowania. Pracodawca musi powołać tak zwany zespół powypadkowy, którego najważniejszym zadaniem jest ustalanie okoliczności i przyczyny wypadku. Później ten zespół w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia informacji o wypadku, zobowiązany jest do przygotowania właściwego powypadkowego protokołu. Jeżeli termin ten z jakiejkolwiek przyczyny, ulegnie wydłużeniu, powinno zostać to zanotowane w wymienionym powyżej protokole ze wskazaniem dokładnej przyczyny danego opóźnienia i uzasadnieniem.

 

Protokół przesłuchania osoby poszkodowanej

Do protokołu spisywanego po wypadku, powinien zostać dołączony protokół przesłuchania osoby poszkodowanej, jak i świadków zdarzenia, jak chociażby:

 • opinie lekarzy,
 • instrukcje obsługi maszyn,
 • opinie specjalistów,
 • fotografie z miejsca zdarzenia.

Jeden spośród egzemplarzy protokołu, przekazywany jest zawsze osobie poszkodowanej, która może zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia co do ustaleń zapisanych w wymienionej dokumentacji. 

 

Odszkodowanie po wypadku w pracy - jaka może być jego wysokość?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa stopnie uszczerbków na zdrowiu, jak również ich związek z wypadkiem podczas pracy po zakończonej rehabilitacji czy procesie leczenia.

Długotrwały albo stały uszczerbek poniesiony na zdrowiu, musi zostać stwierdzony przez lekarza orzecznika z ZUS po zbadaniu osoby ubezpieczonej, jak i poddaniu analizie medycznej dokumentacji mającej związek z poniesionym wypadkiem. 

Wysokość przyznawanego w sposób jednorazowy odszkodowania, zależna będzie od tego, jaki procentowy uszczerbek na zdrowiu ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie jednorazowe to 20 proc. z przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent długotrwałego albo stałego uszczerbku poniesionego na zdrowiu. 

Kwoty za jednoprocentowy uszczerbek na zdrowiu, podlegają zmianom każdego roku i wynoszą kolejno: 

 • 854 złote za 1 proc. długotrwałego albo stałego uszczerbku na zdrowiu, jak również z tytułu zwiększenia się wymienionego uszczerbku, o minimum dziesięć punktów przeliczanych na procenty,
 • 14 950 złotych z tytułu niezdolności ubezpieczonego do samodzielnego funkcjonowania, jak i zupełnej niezdolności do pracy, 
 • 38 444 złotych, kiedy do odszkodowania jednorazowego ma prawo rodzina zmarłej osoby ubezpieczonej albo też rencista inny aniżeli dziecko czy małżonek,
 • 76 887 złotych, podczas gdy do odszkodowania jednorazowego zyskało prawo dziecko albo małżonek osoby zmarłej będącej rencistą, albo ubezpieczonym.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również