ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór z omówieniem

Z uwagi na pracę często zmieniasz miejsce zamieszkania? Inwestujesz w nieruchomości, które następnie wynajmujesz? Prędzej czy później będziesz musiał napisać wypowiedzenie umowy najmu. Zobacz, jakie informacje należy zawrzeć w tym dokumencie. W naszym poradniku zamieściliśmy też wzór wypowiedzenia umowy najmu.

 

Wypowiedzenie umowy najmu – umowa na czas określony czy nieokreślony?

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Od rodzaju umowy i znajdujących się w niej zapisów zależy to, kiedy będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu.

 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony? Kluczowe są tu zapisy znajdujące się w dokumencie. Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę, w pierwszej kolejności powinieneś ponownie zapoznać się z jej treścią i sprawdzić, na jakich warunkach będziesz mógł to zrobić.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony może odbyć się też ze skutkiem natychmiastowym. Jest to jednak możliwe tylko w niektórych sytuacjach.

 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

Odmiennie wygląda wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony. Jeżeli w treści zawartej umowy nie została doprecyzowana kwestia wypowiedzenia, to zarówno ciebie, jak i drugą stronę obowiązują terminy wynikające z Kodeksu cywilnego. Ustawowe terminy wypowiedzenia znajdują się w art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego i są uzależnione od płatności czynszu. Jeżeli czynsz jest płatny:

 • rzadziej niż miesiąc – najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • co miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód,
 • codziennie (najem dzienny) – na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony każda ze stron może też złożyć ze skutkiem natychmiastowym, przy czym muszą wystąpić ku temu podstawy.

 

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron?

Tak, wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron jest dopuszczalne. Jeżeli porozumiałeś się z najemcą lub wynajmującym, możecie rozwiązać umowę w sposób polubowny. Wówczas nie będą was obowiązywać terminy zawarte w Kodeksie cywilnym – możecie samodzielnie ustalić, na jakich warunkach rozwiążecie zawartą umowę.

 

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym?

Niezależnie od tego, czy jesteś wynajmującym, czy też najemcą, powinieneś wiedzieć, że nie możesz wypowiedzieć umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie. By było to możliwe, muszą zaistnieć określone przesłanki.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym – wówczas, gdy lokator narusza zapisy umowy, np.:

 • podnajął mieszkanie bez wyrażonej na piśmie zgody właściciela,
 • używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, np. prowadzi w nim firmę,
 • zaniedbuje mieszkanie – jest ono narażone na uszkodzenie lub utratę wartości,
 • zwleka z płatnością czynszu – nie zapłacił za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Jeżeli wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego następuje ze względu na brak płatności, to będzie ono skuteczne tylko wtedy, gdy lokator zostanie o nim pisemnie uprzedzony i dostanie dodatkowy miesiąc na zapłatę zaległego czynszu.

Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu przez lokatora jest możliwe, gdy mieszkanie ma wady. Mowa tu jednak o takich wadach, o których najemca nie miał wiedzy w momencie podpisywania umowy.

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu nie jest dokumentem szczególnie trudnym do sporządzenia. Najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w tym piśmie, to:

 • data i adres sporządzenia wypowiedzenia,
 • dane osobowe i adresowe najemcy,
 • dane osobowe i adresowe wynajmującego,
 • adres lokalu, którego dotyczy wypowiedzenie,
 • uzasadnienie wypowiedzenia.

Umowa najmu powinna zostać wypowiedziana na piśmie. Jest to istotne ze względów dowodowych. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

Czy wypowiedzenie umowy najmu musi być podpisane? Tak. Jeżeli wypowiadasz umowę, podpis na dokumencie składasz tylko ty. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, podpis powinien złożyć zarówno najemca, jak i wynajmujący.

Jak wypowiedzieć umowę najmu? Pobierz aktualny wzór wypowiedzenia umowy najmu do wypełnienia: wypowiedzenie umowy najmu – wzór.

Jak napisać uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu? Nie musi ono być obszerne i szczegółowe. Możesz powołać się m.in. na zmianę planów życiowych czy przeprowadzkę do innego miasta. Jeżeli jednak wypowiadasz umowę ze skutkiem natychmiastowym, podaj dokładny powód.

 

Jesteś najemcą lub wynajmującym? Kup ubezpieczenie mieszkania

Rosnące zainteresowanie mieszkaniami nabywanymi w celach inwestycyjnych zauważyły firmy ubezpieczeniowe, które do swoich ofert wprowadziły ubezpieczenie dla najemców i wynajmujących. To ochrona na wypadek przypadkowych zniszczeń. Przykładowo jako najemca możesz zapomnieć o włączonym żelazku, które spowoduje pożar. Dzięki posiadaniu polisy nie będziesz musiał naprawiać powstałych szkód z własnej kieszeni.

Ubezpieczyciel

Oferta

Warta – specjalna ochrona dla najmujących i wynajmujących mieszkania

 • Polisa jest oferowana jako dodatkowa opcja do OC w życiu prywatnym;
 • Ochrona nieruchomości (ściany, podłoga) do 500 tys. zł;
 • Ochrona ruchomości do 100 tys. zł;

TU Europa – utrata czynszu

 • Ubezpieczenie dedykowane najemcom;
 • Firma wypłaca czynsz m.in. po powodzi, gdy lokator jest zwolniony z jego regulowania;
 • Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł;

Nationale Nederlanden – ubezpieczenie mieszkania i domu na wynajem

 • Właściciel otrzyma odszkodowanie, gdy lokator spowoduje np. pożar;
 • Pokrycie czynszu przez dwa miesiące – gdy mieszkanie ze względu na szkodę nie nadaje się do użytku;
 • Możliwość objęcia jednym ubezpieczeniem kilku mieszkań lub domów.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie dla najemcy lub wynajmującego? Nationale Nederlanden na swojej stronie internetowej podaje przykładowe wyliczenie dla typowego mieszkania (rok budowy 1978, stan dobry, 51 mkw., suma ubezpieczenia do dwóch mln) – 355,95 zł za rok. Biorąc pod uwagę wartość mieszkania i szkody, jakie może wyrządzić lokator, nie jest to duża kwota.

 

 

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również