ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wypowiedzenie umowy OC - jak i kiedy można zmienić ubezpieczyciela

Ochrona przysługująca w ramach standardowego świadczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Właściciel polisy może jednak zdecydować się na wypowiedzenie umowy OC przed upływem roku od daty jej zawarcia. Działania te są opisane w ustawie o obowiązkowych świadczeniach komunikacyjnych. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach można zrezygnować z zakupionego świadczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy rozwiązać roczną umowę?

Ochrona w ramach standardowej polisy odpowiedzialności cywilnej przysługuje klientowi przez okres 12 miesięcy. Istnieje kilka czynników, mogących wpłynąć na decyzję o rozwiązaniu umowy z ubezpieczycielem. W każdym przypadku wymagane są jednak określone zasady postępowania. Warto o nich pamiętać, by uniknąć ewentualnych nieporozumień z firmą ubezpieczeniową.  

 

Kończy mi się polisa. Kiedy wypowiedzieć OC? 

Polisa odpowiedzialności cywilnej ulega odnowieniu po okresie 12 miesięcy. Klient ma jednak prawo powołać się na 28 artykuł o ubezpieczeniach obowiązkowych i złożyć pisemne wypowiedzenie umowy OC. Właściciel świadczenia powinien jednak podjąć tego typu działania nie później niż na dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ochronnego w ramach obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Jeśli klient nie dotrzyma tego terminu, wówczas świadczenie ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Ubezpieczyciel wysyła wówczas do właściciela potwierdzenie zawarcia umowy oraz wezwanie do uregulowania należnych składek.   

Wypowiedzenie OC po automatycznym przedłużeniu ochrony w ramach polisy 

Jeśli klient zakupił nowe świadczenie bez rozwiązania porozumienia z pierwotnym ubezpieczycielem, wówczas musi on liczyć się z naliczaniem podwójnej składki. W tego typu przypadkach należy jak najszybciej rozwiązać umowę starej polisy OC. Podstawę prawną wypowiedzenia umowy OC stanowi artykuł 28a ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach. 

 

Jak wypowiedzieć umowę OC kupioną na odległość? 

Firmy oferują swoim klientom możliwość nabycia pakietu komunikacyjnego za pośrednictwem telefonu lub wirtualnych mediów. Jeśli dana osoba wybrała internetową formę zakupu, zawarcie umowy z konkretnym zakładem nie stanowi ostatecznej decyzji. Klient może bowiem zrezygnować z porozumienia w przypadku znalezienia atrakcyjniejszych warunków w ramach obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Na podstawie drugiego ustępu 40 artykułu ustawy o prawach konsumenckich, klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość. Należy jednak pamiętać, by odpowiednie działania podjąć w ciągu 30 dni od daty podpisania dokumentu.   

 

Kiedy wypowiedzieć OC po zakupie samochodu? 

Podwójne świadczenie zazwyczaj stanowi wyniki zaniedbań właściciela auta. Samochód może mieć dwie przypisane polisy, gdy: 

  • zakupiony pojazd został ubezpieczony, a nabywca zapomniał wypowiedzieć umowę świadczenia zbywcy, 

  • właściciel świadczenia zdecydował się na zakup nowego pakietu odpowiedzialności cywilnej bez anulowania poprzedniego produktu, co spowodowało przedłużenie ochrony na okres dwunastu miesięcy.  

Błędy formalne również wpływają na naliczanie podwójnych składek. Sytuacja ta dotyczy przypadków, gdy: 

  • list z wypowiedzeniem umowy OC nie dotarł do firmy, 

  • na dokumencie, stanowiącym rezygnację z polisy, nie było wymaganych informacji.  

Chcąc uniknąć konsekwencji wynikających z podwójnego świadczenia odpowiedzialności cywilnej, należy pamiętać o kilku, podstawowych zasadach. Jeśli dana osoba decyduje się na zakup używanego pojazdu mechanicznego, powinna ona upewnić się, czy zbywca anulował świadczenie przypisane do samochodu. Sprzedawca auta powinien wydać wszystkie dokumenty, w tym zaświadczenie o ubezpieczeniu. Czy po sprzedaży samochodu trzeba wypowiedzieć OC? Według obowiązujących przepisów prawny zbywca ma również obowiązek powiadomić swojego ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu mechanicznego. W przypadku zaniedbania wymaganych działań, należy skontaktować się z towarzystwem, od którego została zakupiona polisa odpowiedzialności cywilnej. Jeśli warunki świadczenia są korzystne, można korzystać z ubezpieczenia do końca okresu ochronnego. W innym wypadku należy wypowiedzieć umowę OC po sprzedaży samochodu zawartą przez poprzedniego właściciela pakietu. Przepisy prawne nie zawierają dokładnych informacji, dotyczących ostatecznego terminu decyzji.  

Należy jednak pamiętać, że OC poprzedniego właściciela samochodu nie przedłuża się automatycznie. Jeśli nowy nabywca nie zaakceptuje warunków umowy, musi on samodzielnie zakupić nowy pakiet. W przypadku zaniedbania tego typu działań, może zostać naliczona kara finansowa. Wypowiedzenie umowy należy złożyć osobiście w oddziale danej firmy lub za pośrednictwem elektronicznej poczty. Ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji comiesięcznych składek, obowiązujących w ramach polisy komunikacyjnej. Nie zawsze jednak tego typu działania są przeprowadzane. Dopłata obejmuje okres korzystania z ochrony świadczenia. 

 

Kiedy umowa OC zostaje rozwiązana? 

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego strony kontraktu swoimi działaniami mogą przyczynić się do wcześniejszego zakończenia okresu ochronnego w ramach świadczenia odpowiedzialności cywilnej. Sytuacje wpływające na rozwiązanie umowy OC zawarte są w 33 artykule ustawy u obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. To nie tylko zakończenie okresu, na który polisa została zawarta czy wyrejestrowanie pojazdu, ale i np. rejestracja pojazdu za granicą.  

Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego a wypowiedzenie umowy OC 

W przypadku kradzieży lub złomowania samochodu poszkodowany nie musi opłacać składki OC. Powinien on jednak wyrejestrować auto i powiadomić o tym swojego ubezpieczyciela. Firma zobowiązana jest do zwrócenia klientowi pieniędzy za składki opłacane w ramach okresu ochrony, który nie był wykorzystywany przez daną osobę. Do dokumentu skierowanego do ubezpieczyciela należy dołączyć oświadczenie wydane przez urząd, potwierdzające wyrejestrowanie auta. Rozwiązanie umowy z firmą obejmuje świadczenie OC zawierane na okres 12 miesięcy oraz krótkoterminową polisę komunikacyjną. Działanie to nie jest jednak wskazane w przypadku wycofania samochodu z ruchu drogowego. W tego typu sytuacjach składa ulega bowiem zmniejszeniu. Ochrona w ramach polisy OC zostaje natomiast zachowana.  

 

Wypowiedzenie umowy OC – co powinno znaleźć się we wniosku? 

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia? Wniosek należy przygotować własnoręcznie. Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać informacje, dotyczące: 

  • właściciela polisy, 

  • daty i miejsca sporządzenia oświadczenia, 

  • numeru rejestracyjnego oraz marki pojazdu mechanicznego, 

  • nazwy, adresu firmy ubezpieczeniowej, 

  • numeru polisy odpowiedzialności cywilnej, 

  • podstawy prawnej.  

Na dokumencie wymagany jest również podpis osoby rezygnującej z polisy OC w danym towarzystwie.  

Wiele firm ubezpieczeniowych udostępnia swoim klientom wzór wypowiedzenia umowy OC. Znaleźć go można na stronie internetowej danej firmy. Wzór dokumentu stanowi dogodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą samodzielnie przygotować pisma. 

 

Jak zrezygnować z OC u różnych ubezpieczycieli? 

Wypowiedzenie umowy PZU powinno zawierać uniwersalne informacje, w razie wątpliwości możemy umówić się na spotkanie z agentem, odwiedzić jeden z oddziałów lub zadzwonić pod numer 801 102 102. W formularzu wypowiedzenia umowy OC AXA wymagane jest ponadto zaznaczenie powodu rezygnacji z ubezpieczenia. Dokument można przesłać za pośrednictwem internetu lub Poczty Polskiej. Firma Link4 umożliwia wypowiedzenie umowy OC u dowolnego ubezpieczyciela. Wygenerowany dokument należy dostarczyć do firmy, by móc zakończyć okres ochrony przysługujący w ramach zakupionego świadczenia. Podobne działania trzeba podjąć w przypadku wypowiedzenia OC w Ergo Hestia. Formularz powinien zawierać ręczne podpisane oświadczenie. Można je zeskanować lub sfotografować. Chcąc wypowiedzieć umowę OC w Aviva, należy zalogować się do swojego konta i zaznaczyć opcję „szczegóły polisy”. W zakładce „zlecenia” dostępna jest funkcja, umożliwiająca rezygnację z okresu ochronnego. Po wskazaniu przyczyny rezygnacji firma wysyła na wskazany adres mailowy potwierdzenie rozwiązania umowy. 

Bezpośrednie złożenie oświadczenia w jednostce towarzystwa lub wykorzystanie poczty elektronicznej nie są jedynymi formami rozwiązania umowy z danym zakładem ubezpieczeniowym. Wypowiedzenie umowy OC w Warcie przyjmują również agenci zatrudnieni w firmie.  

 

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC? 

Oświadczenie należy dostarczyć ubezpieczycielowi listem poleconym na adres firmy. Warto pamiętać, że towarzystwa sprzedające polisy uwzględniają datę stempla nadanego przez Pocztę Polską. W przypadku wykorzystania firmy kurierskiej znaczenie ma natomiast termin dostarczenia listu do siedziby ubezpieczyciela. Wypowiedzenie umowy OC można również przekazać agentowi konkretnego zakładu. Należy jednak pamiętać o sporządzeniu kopii pisma, by pracownik mógł potwierdzić przyjęcie oświadczenia. Alternatywne rozwiązanie stanowi przekazanie wypowiedzenia umowy OC w oddziale ubezpieczyciela. Wiele firm akceptuje również oświadczenia przesłane na wskazany adres mailowy. W przypadku wyboru tej opcji należy pamiętać o załączeniu skanu, zawierającego własnoręczny podpis.  

 

Wypowiedzenie umowy OC – podstawa prawna 

Chcąc zakupić świadczenia od innej firmy, wymagane jest wskazanie 28 artykułu ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli powód wypowiedzenia umowy stanowi podwójne OC, wówczas za podstawę prawną uznaje się artykuł 28a.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również