ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – nowe przepisy dla kierowców od 21 maja!

21 maja tego roku, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie weszły w życie nowe przepisy. Na terenie całej Unii Europejskiej kierowcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą posiadać specjalne zezwolenie transportowe. Obowiązek ten jest wynikiem regulacji, które zostały zawarte w Pakiecie Mobilności ustanowionym przez Unię Europejską.

Nowe przepisy weszły w życie 21 maja

Od dnia 21 maja 2022 roku osoby, które wykonują międzynarodowy transport drogowy pojazdami o masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej, muszą posiadać zezwolenie na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego albo licencję wspólnotową.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców wdrażająca unijny Pakiet Mobilności sprawiła, że trzeba było dokonać zmian w krajowych przepisach. A dokładniej zmian związanych z zasadami prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

Jednym elementem Pakietu Mobilności jest rozporządzenie, które wprowadza obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, dostosowując tym samym zmiany w transporcie drogowym. Wprowadza również obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców, którzy wykonują międzynarodowy transport drogowy. Obejmuje on samochody posiadające silnik spalinowy albo zespół pojazdów, których całkowita masa wynosi od 2,5 do 3,5 tony.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencja transportowa

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy tylko tych osób, które chcą prowadzić firmę świadczącą transport drogowy. Zezwolenie do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Polski udzielane jest na czas nieoznaczony, natomiast na regularny międzynarodowy przewóz osób na obszarze Unii Europejskiej wydawane jest maksymalnie na pięć lat. Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu (WPR poza UE) również można uzyskać na maksymalnie pięć lat.

Licencja transportowa jest decyzją administracyjną wydawaną na okres od dwóch do 50 lat, którą trzeba posiadać, by wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów). Zarówno licencję transportową, jak i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika można uzyskać od starosty.

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika?

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, należy złożyć specjalny wniosek w starostwie powiatowym. Można to też zrobić listownie bądź elektronicznie.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika możesz uzyskać, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który:

 • posiada stałą i rzeczywistą siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej,

 • cieszy się dobrą reputacją,

 • posiada zdolność finansową,

 • posiada wymagane kompetencje zawodowe,

 • zatrudnia kierowców lub współpracuje z osobami niezatrudnionymi wykonującymi dla ciebie przewóz, którzy nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Co w przypadku mikroprzedsiębiorców?

Mikroprzedsiębiorcy mogą wskazać osobę fizyczną, która będzie zarządzała transportem w ich imieniu. Taka osoba musi mieć odpowiednie uprawnienia, a ty musisz zawrzeć z nią umowę. Zostało to zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 dotyczącej Prawa przedsiębiorców.

Warunek dobrej reputacji – kogo dotyczy?

Dobra reputacja oznacza, że osoba, która zarządza firma lub osoby, które zarządzają transportem, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w ustawie, a także, gdy te osoby nie podlegają karom pieniężnym za naruszanie przepisów z zakresu transportu drogowego. Warunek dobrej reputacji dotyczy:

 • przewoźnika drogowego,

 • osób, które zarządzają firmą;

 • w przypadku mikroprzedsiębiorców – osoby, która zarządza transportem w ich imieniu.

Wymagania finansowe, jakie trzeba spełnić

Działalność w zakresie transportu drogowego można prowadzić tylko pod warunkiem, że firma spełnia wymagania zdolności finansowej. Swoją sytuację finansową można udokumentować poprzez roczne sprawozdanie finansowe z opinią i raportem biegłego lub przez gwarancję bankową albo ubezpieczenie, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej.

Wysokość kwot, które potwierdzą, że posiadasz dobrą sytuację finansową to:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy,

 • 5000 euro na każdy kolejny pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5 tony;

 • 900 euro na każdy kolejny pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Jakie dokumenty należy złożyć, starając się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika?

Zanim zaczniesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego, należy złożyć wniosek w starostwie powiatowym. Do takiego wniosku, który możesz pobrać ze strony internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1600, należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby, która zarządza transportem lub oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywana zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu;

 • kopię certyfikatu, który potwierdzi twoje kompetencje zawodowe osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu;

 • oświadczenie o tym, że spełniasz wymagania określone w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez ciebie osób albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami, które nie są przez ciebie zatrudnione, ale wykonują przewóz dla ciebie;

 • oświadczenie, że dysponujesz bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu;

 • oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewóz w twoim przedsiębiorstwie – jeśli dotyczy;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie określone w art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

 • dokument, który będzie potwierdzał spełnienie wymogu zdolności finansowej przez firmę;

 • dowód uiszczenia opłaty.

Po złożeniu wniosku urząd przyjmie go i sprawdzi. Jeśli znajdą się jakieś błędy, będziesz musiał je poprawić lub uzupełnić braki. Czas na to wynosi co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Po przekroczeniu tego terminu lub gdy nie uzupełnisz braków, zostaniesz powiadomiony przez urząd, że twój wniosek nie będzie rozpatrywany.

Jaki jest koszt za wydanie zezwolenia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego?

Opłata za wydanie zezwolenia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Jeśli w składanym wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłosisz jeden albo więcej pojazdów samochodowych do kosztów opłaty będziesz musiał doliczyć po 100 zł za każdy zgłoszony pojazd (10 proc. opłaty za udzielenie zezwolenia).

Za wypis z zezwolenia dla każdego pojazdu, który został zgłoszony we wniosku, dodatkowo należy zapłacić po 10 zł za każdy wypis (1 proc. opłaty za udzielenie zezwolenia).

Opłaty należy wpłacić na konto starostwa powiatowego, do którego składasz wniosek. Numer konta powinien znajdować się na stronie internetowej starostwa.

Jeśli składasz pełnomocnictwo do urzędu, również będziesz musiał je opłacić. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy pamiętać, że nie zapłacisz za pełnomocnictwo, którego udzielisz mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, czy też rodzeństwu.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia?

Na wydanie zezwolenia do wykonywania zwodu przewoźnika drogowego czeka się nie dłużej niż miesiąc. Czas ten może się jednak wydłużyć do dwóch miesięcy. W takiej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również