ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Złóż skargę na ubezpieczyciela

Jeśli uznamy, że decyzja zakładu ubezpieczeń w stosunku do naszych roszczeń jest niezasadna, będąc wydana na niekorzyść klienta, powinniśmy konsekwentnie dochodzić swoich praw.

W pierwszej kolejności warto podjąć rozmowy z samym ubezpieczycielem z prośbą o ponowne rozpatrzenie naszego podania, np. o wypłatę świadczenia z polisy NNW, gdy doznaliśmy trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Gdy jednak ten sposób zawiedzie, możemy zwrócić się o pomoc do rzecznika ubezpieczonych.

Jak zgłosić skargę do rzecznika ubezpieczonych?

Skargę do rzecznika przesłać należy do Biura Rzecznika Ubezpieczonych listownie, na adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

lub mailowo (biuro@rzu.gov.pl), ale tylko w przypadku, gdy wiadomość zostanie opatrzona podpisem elektronicznym.

Dodatkowo Biuro Rzecznika Ubezpieczonych prowadzi dyżury telefoniczne. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą uzyskać bezpłatną, fachową pomoc w pozyskaniu informacji i porad w sprawach ubezpieczeniowych.

W kwestiach dotyczących ubezpieczeń gospodarczych skontaktować się z ekspertem można pod numerem telefonu: 22 333 73 28. Infolinia czynna jest od w godzinach 8.00 – 18.00 w dni robocze.

W sprawach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym dzwonić należy pod numer: 22 333 73 26 lub 22 333 73 27. Doradcy dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Jak napisać skargę?

Kierując skargę na ubezpieczyciela do rzecznika ubezpieczonych, pamiętać należy o podaniu w piśmie naszych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, przy czym członkowie funduszu emerytalnego muszą podać także swój numer PESEL, NIP oraz rachunku w OFE.

We wniosku, skardze lub zażaleniu trzeba nakreślić okoliczności sprawy wyjaśniające sedno problemu, z którym występuje do rzecznika ubezpieczony:

  • podać zarzuty wobec działań ubezpieczyciela,

  • uargumentować swoje roszczenia,

  • przedstawić oczekiwania wobec rzecznika co do pomocy w rozwiązaniu problemu, wymieniając, czy zależy nam np. na wydaniu przez RU opinii czy podjęcia interwencji prawnej.

Jeśli posiadamy korespondencję z ubezpieczycielem, dobrze jest dołączyć jej kserokopię do wniosku przesyłanego do rzecznika. Dotyczy to również wszelkich innych dokumentów, które uznamy za ważne dla wyjaśnienia sprawy spornej.

Gdy ze skargą występuje w imieniu poszkodowanego osoba trzecia, powinna do dokumentacji przesyłanej do BRU dołączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór dostępny na stronie internetowej BRU).

O ile nie wynika to z załączonych materiałów, podać należy informacje identyfikujące zakład ubezpieczeń/towarzystwo emerytalne:

  • nazwę instytucji skarżonej,

  • rodzaj ubezpieczenia,

  • numer polisy lub rachunku,

  • datę i miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego.

Im więcej okażemy dokumentów pozwalających na ustosunkowanie się rzecznika do zgłaszanego problemu, tym lepiej dla nas. Pozwoli to mu na dokładne zapoznanie się z naszym wnioskiem/skargą i przyspieszy wydanie decyzji. Wszelkie braki w dokumentacji będą musiały zostać uzupełnione, a to może znacznie wydłużyć czas rozpatrywania sprawy.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również