Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl

§1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Comperia.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).
  2. Właścicielem Serwisu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 351 178,80 zł, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, adres e-mail: biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Usługodawcą”.
  3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej: „Usługami”, polegające na umożliwieniu korzystania z porównywarki towarów lub usług (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zwanych dalej „Produktami”, sprzedawanych lub świadczonych przez świadczeniodawców („Świadczeniodawca”), służącej do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika prezentacji Produktów.
  4. Porównywarka może dotyczyć dowolnych Produktów, w szczególności produktów finansowych banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców, ubezpieczycieli i innych podmiotów, takich jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe); pożyczki (gotówkowe, hipoteczne); lokaty (bankowe, progresywne, strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, polisolokaty); konta (w tym oszczędnościowe, konta osobiste); leasing; faktoring; ubezpieczenia oraz produktów niefinansowych, takich jak usługi operatorów gsm.
  5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Usługodawcę usług polegających na zawarciu za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia. Produkty te znajdują się na stronie Serwisu w dziale „Ubezpieczenia”. Zasady świadczenia tego typu usług określa odrębny regulamin.
  6. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu w dziale „Porady” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
  7. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
  8. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
  9. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą w szczególności dotyczących Produktów. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
  10. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.