Regulamin

Regulamin Ubezpieczenia

Regulamin korzystania z portalu Compero.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu Compero.pl („Portal”) jest spółka Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP 5213649980 o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 197 500,00 złotych („Spółka”), adres e - mail: kontakt@comperiaubezpieczenia.pl.
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług na odległość, w tym drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Compero.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, w tym utrwalenie w postaci pliku elektronicznego, oraz wydrukowanie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 5. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w §2 poniżej.
 6. Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o., z tytułu ewentualnej umowy ubezpieczenia, otrzyma wynagrodzenie prowizyjne zgodne z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta i Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

§2. Definicje

 1. Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez Spółkę pod nr (22) 395 52 71.

Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 1. IPID/Karta produktu - ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
 2. Konsultant Call Center - osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne w imieniu Operatora oraz na rzecz Ubezpieczycieli.
 3. Polityka prywatności - zasady ochrony danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
 4. Oferta - oświadczenie woli zawarcia przez Ubezpieczyciela Umowy Ubezpieczenia, określające istotne postanowienia Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności zakres i przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną oraz wysokość składki ubezpieczeniowej, przedstawiana Użytkownikowi poprzez Call Center;
 5. Operator (zamiennie Spółka) - spółka Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP 5213649980
 6. OWU - ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na Portalu, stanowiące integralną część Umowy Ubezpieczenia, regulujące zawieranie i wykonywanie Umowy, prawa i obowiązki Stron Umowy.
 7. Portal - zarządzany przez Operatora system informatyczny udostępniony pod adresem https://compero.pl/.
 8. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1486 z późn. zm.).
 9. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, w imieniu którego Operator wykonuje czynności agencyjne w tym pośredniczy w zawieraniu Umowy Ubezpieczenia.
 12. Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem, za pośrednictwem Operatora;
 13. Umowa o Korzystanie z Usługi - umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu Portalu.
 14. Usługa - świadczona przez Operatora za pośrednictwem Portalu usługa, opisana w §5 Regulaminu.
 15. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.)
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz 1219 z późn. zm.).
 17. Użytkownik - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poszukuje ubezpieczenia za pomocą Portalu lub korzysta z usług przez Call Center.
 18. Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, wypełniony przez Użytkownika na Portalu o dane niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, po uprzedniej kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

§3. Dane Operatora

 1. Operator Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP 5213649980, wpisany jest do rejestru agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RAU 11223918/A.
 2. Operator działa, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, na rzecz firm ubezpieczeniowych, których lista wraz z pełnomocnictwami dostępna jest pod adresem: http://comperiaubezpieczenia.pl/dla-klienta.

§4. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług przez Operatora drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu;
  2. wymagania techniczne jakie spełnić musi Użytkownik, w celu skorzystania z Portalu;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.

§5. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Spółka świadczy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu następujące usługi („Usługi”):

 1. kontakt telefoniczny Konsultanta Call Center w celu dobrania najlepszej Oferty;
 2. bezpłatne kalkulowanie składek ubezpieczeniowych w oparciu o Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika oraz inne informacje / dane niezbędne do przygotowania oferty m.in. o przedmiocie, który ma być objęty ochroną
 3. przedstawianie Ofert;
 4. porównanie Ofert w oparciu o kryteria podane do wiadomości Użytkownika;
 5. pośredniczenie w zawieraniu Umów Ubezpieczenia na zasadach określonych w Regulaminie po uprzednim pozostawieniu przez Użytkownika danych kontaktowych w zakresie: imię,
  nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Pośredniczenie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez złożenie w formie elektronicznej oświadczenia woli o zawarciu umowy ubezpieczenia;
 6. prezentowanie materiałów tekstowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych;

§6. Warunki świadczenia Usług

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 2. Umowa o Korzystanie z Usługi zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne dla Użytkowników z zastrzeżeniem kosztów połączenia telefonicznego lub połączenia internetowego z Portalem, które obciążają Użytkownika zgodnie z cennikiem operatorów usług telefonicznych i dostawców usług dostępu do Internetu.
 4. Portal jest dostępny dla Użytkowników przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw wynikających z konieczności dokonywania prac technicznych na Portalu w tym konserwacji, napraw i niezbędnych aktualizacji.
 5. Operator świadczy usługi Konsultanta Call Center w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Wszystkie rozmowy telefoniczne z Konsultantami Call Center są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany na wstępie rozmowy z prośbą o wyrażenie zgody na nagrywanie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center, wyrażenie zgody może polegać na zakończeniu połączenia. Wszystkie rozmowy są nagrywane i utrwalane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi Usługami.
 7. Konsultant Call Center może kontaktować się z Użytkownikami, którzy udzielili na taki kontakt wymaganej zgody. Kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego, w tym przedstawienia Ofert odbywa się z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami.
 8. Konsultant Call Center może ograniczyć przedstawiane Oferty Użytkownikowi do prezentacji wyłącznie tych Ofert, które mogą być uznane za najkorzystniejsze dla Użytkownika.
 9. Dane Osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu przez Konsultanta Call Center wprowadza w formularzach Portalu samodzielnie Użytkownik. Użytkownik jest informowany poprzez stosowne komunikaty wyświetlane na Portalu, jakie Dane Osobowe obowiązany jest podać, podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

§7. Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Prawidłowe korzystanie z Portalu wymaga łącznego spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:
  1. połączenia z siecią Internet;
  2. poprawnie skonfigurowanego konta mailowego;
  3. poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej tj.: Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub Edge;
  4. włączonej w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookie i skryptów JavaScript;
  5. poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX.
 2. Użytkownik powinien posiadać aktywny numer telefonu, z którym w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w §6 ust. 5 będzie nawiązane połączenie telefoniczne przez Konsultanta.
 3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 powyżej Operator zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 4. Dane przesyłane w formularzach zamieszczonych na Portalu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkownika do Portalu lub Call Center w szczególności spowodowanej:
  1. działaniem siły wyższej,
  2. błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, awarii sprzętu Użytkownika, oraz
  3. nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Call Center lub Portalu spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi technicznej.

§8. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Call Center

W trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center:

 1. Użytkownik może zawrzeć za pośrednictwem Operatora Umowę Ubezpieczenia z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem. Do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dochodzi:
  1. w przypadkach, w których do zawarcia umowy nie jest wymagane podpisanie dokumentu - z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na zawarcie ubezpieczenia podczas rozmowy telefonicznej z Operatorem
  2. w przypadkach, w których do zawarcia umowy wymagane jest podpisanie dokumentu - z chwilą przesłania przez Użytkownika podpisanej polisy .
 2. Uzgodniona zostanie szczegółowa treść Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Operatora, w szczególności:
  1. suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna,
  2. wysokość składki oraz sposób jej zapłaty,
  3. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
  4. początek i koniec okresu ubezpieczenia.
 3. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia przekazane zostaną Użytkownikowi w sposób jasny i zrozumiały informacje dotyczące Ubezpieczyciela oraz wybranej przez Użytkownika Umowy Ubezpieczenia. Ponadto w trakcie rozmowy telefonicznej Użytkownikowi zostaną udostępnione na podany przez niego adres e-mail, informacje i dokumenty :
  1. informacja o administratorach danych osobowych, podanych przez Użytkownika;
  2. pełnomocnictwo udzielone przez Ubezpieczyciela Operatorowi do pośredniczenia w zawarciu lub do zawierania Umów Ubezpieczenia;
  3. wymagane prawem informacje o Operatorze w rozumieniu dystrybutora produktów ubezpieczeniowych zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń ;
  4. informacja o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi, zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń ;
  5. OWU oraz Dokumenty Zawierające Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w tym IPID mające zastosowanie do wybranych przez Użytkownika Umów Ubezpieczenia;
  6. Umowa albo Umowy Ubezpieczenia do podpisania przez Użytkownika;
 4. Konsultant może poprosić o dodatkowe informacje/dane, w tym Dane Osobowe, w szczególności:
  1. niezbędne do kompletnego wypełnienia przez Konsultanta Call Center formularza wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem, iż swoboda określenia przez Użytkownika sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej może być ograniczona zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa lub wytycznymi Ubezpieczycieli;
  2. w celu dokonania kalkulacji i wyboru optymalnej dla Użytkownika Oferty ubezpieczenia prezentowanego przez Konsultanta Call Center;
 5. O ile nie zostanie wskazane inaczej w informacji podanej przez konsultanta Call Center do zawarcia Umowy Ubezpieczenia w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest zapoznanie się przez Użytkownika z dokumentami wymienionymi w ust. 3 powyżej jak i akceptacja Regulaminu, w szczególności:
  1. akceptacja wysokości składki ubezpieczeniowej,
  2. akceptacja IPID i OWU
  3. zobowiązanie się do opłacenia przez Użytkownika składki ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w Umowie Ubezpieczenia.
 6. Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne informacje wymagane na mocy art. 9 ust 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej Compero.pl.

§9. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu (bez pośrednictwa Call Center)

 1. Użytkownik może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu drogą elektroniczną bez pośrednictwa Call Center.
 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem dochodzi poprzez wybór przez Użytkownika oferowanej przez Portal opcji „Wystaw polisę”, po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Wniosku za pośrednictwem Portalu i złożeniu wymaganych do zawarcia Umowy Ubezpieczenia oświadczeń woli.
 3. Przed wypełnieniem i wysłaniem Wniosku Użytkownik winien, w szczególności:
 1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
 2. zapoznać się z treścią IPID i OWU, które są dostępne na Portalu,
 3. zapoznać się z wysokością składki ubezpieczeniową przy pomocy umieszczonego na Portalu kalkulatora składki.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika i Ubezpieczyciela, opis świadczeń przysługujących z tytułu Umowy Ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem określone są w OWU.
 2. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie, zaakceptowanych przez Użytkownika:
 1. Regulaminu,
 2. OWU,
 3. Wniosku Użytkownika,
 4. kalkulacji składki ubezpieczeniowej otrzymanej przy pomocy kalkulatora składki dostępnego na Portalu.

 1. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez wysłanie polisy na adres email wskazany przez Użytkownika we Wniosku.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, do zawarcia Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu (bez pośrednictwa Call Center) mają odpowiednio zastosowanie postanowienia §7 niniejszego Regulaminu, w szczególności Użytkownikowi zostaną udostępnione dokumenty i informacji określone w §7 ust. 3 Regulaminu.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Procedura określająca zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela zawarta jest w OWU.
 2. Procedura określająca sposoby i termin składania reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Portalu określona jest w ustępach poniższych.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub Usług świadczonych przez Operatora przesyłając ją do Operatora w formie:
 1. elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@comperiaubezpieczenia.pl;
 2. pisemnej (czyli z własnoręcznym podpisem składającego), na adres Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13 (wejście C), 02-673 Warszawa;
 3. ustnej - telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 395 52 71;
 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji oraz adres e-mail, jeżeli osoba składająca reklamację wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną. Jeżeli reklamacja zgłaszana jest w formie pisemnej - należy wskazać również adres do korespondencji.
 2. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może być wydłużony, przy czym w takim przypadku Operator wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z następujących postępowań w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich:
 1. postępowania przed Rzecznikiem Finansowym na zasadach określonych w ustawie z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje na temat postępowania przez Rzecznikiem Finansowym, w tym o zasadach rozwiązywania sporu, dostępne są pod adresem https://rf.gov.pl/;
 2. postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego dostępnym pod adresem www.knf.gov.pl, w którym Użytkownik może znaleźć szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu, przy czym warunkiem skorzystania z postępowania jest wyrażenie odrębnej zgody przez każdą ze stron sporu.

§11. Partnerzy

 1. Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką („Partnerzy”), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w ramach Portalu albo podawanych przez Użytkownika Konsultantowi Call Center są każdorazowo Ubezpieczyciele. Operator, w zakresie w/w danych osobowych działa w charakterze procesora danych osobowych, tj. przetwarza takie Dane Osobowe na zlecenie Ubezpieczycieli w zakresie koniecznym dla przedstawienia Ofert lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 2. Po podaniu przez Użytkownika danych osobowych koniecznych dla pozyskania Ofert, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail informacje o administratorach jego danych osobowych, tj. wszystkich Ubezpieczycielach którym zostały przez Dystrybutora produktów ubezpieczeniowych przekazane Dane Osobowe podane przez Użytkownika w celu pozyskania Ofert.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Operatora jego Danych Osobowych w celu marketingu współpracujących z Operatorem Ubezpieczycieli, status administratora danych osobowych Użytkownika uzyska także Operator. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych podanymi w Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się podawać Operatorowi oraz Ubezpieczycielowi wyłącznie prawdziwe oraz kompletne dane dotyczące Użytkownika (w tym prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - o ile taką prowadzi).
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich.

§13. Prawa autorskie

 1. Niniejszy Portal - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Operatora, o ile zawartość ta nie przynależy do Ubezpieczycieli i Partnerów współpracujących z Operatorem, z których tenże korzysta na podstawie odrębnych umów.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Operatora oraz wszelkich graficznych elementów Portalu, przysługują wyłącznie Operatorowi. Korzystanie z Portalu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Portalu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na nim, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 4. Korzystanie z Portalu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Operatorowi na zasadach ogólnych.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator podejmie niezbędne działania celem przywrócenia dostępu do Portalu. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, Operator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości bądź zagrożeń.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem, jego użytkowaniem lub niemożnością użytkowania przez Użytkownika oraz w związku z niewłaściwym działaniem, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych powstałych na skutek działań lub zaniechań Użytkownika lub dostawcy usług internetowych Użytkownika, wirusami komputerowymi w systemie informatycznym Użytkownika, awarią linii telefonicznej lub systemu informatycznego Użytkownika.
 5. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Portalu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec Operatora powstałych w związku z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Operatorem umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Portalu. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2021.